Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 13/2017 - wyznaczenie pierwszego dnia n...
Current ReportsPrint
Raport EBI 13/2017 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do i celem aktualizacji informacji przekazanych w raportach bieżących (EBI) nr 4/2017 z dnia 20 lutego 2017 r., 11/2017 z dnia 17 maja 2017 r. oraz nr 12/2017 z dnia 19 maja 2017 r., informuje, iż w dniu 23 maja 2017 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 507/2017 z dnia 23 maja 2017 r. w przedmiocie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 35.916 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Emitenta.
Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd Giełdy określił dzień 26 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 35.916 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 maja 2017 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem PLGNOMD00024.
Powyższe akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GENOMED” i oznaczeniem „GEN”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive