Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2020 - rejestracja zmian statutu spół...
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2020 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 lipca 2020 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 lipca 2020 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

Zmiany Statutu Spółki polegały na dodaniu § 21a, o następującym brzmieniu:

㤠21a.

1. Wykonanie zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy, w tym w szczególności z tytułu wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet dywidendy, następuje bezpośrednio przez Spółkę.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić, że wypłata dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy nastąpi za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu przed dokonanymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive