Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 2/2022 - podjęcie uchwały zwyczajnego ...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 2/2022 - Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Genomed SA w sprawie upoważniania Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A.  informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki Genomed SA,  działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych.

Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom i współpracownikom Spółki.

Zarząd został upoważniony do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 21 500 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji własnych. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 42,00 zł (czterdzieści dwa złote) za jedną akcję.

Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 774 000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych.

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostało udzielone do dnia 22 czerwca 2027 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive