Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 1/2018 - opóźniona informacja poufna w...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 1/2018 - Opóźniona informacja poufna w sprawie negocjacji sprzedaży akcji Genomed     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_, informuje, że w dniu 17 września 2017 r. oraz w dniu 15 grudnia 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"MAR"_ podjął decyzję o opóźnieniu podania do publicznej wiadomości informacji poufnych dotyczących rozpoczęcia negocjacji dotyczących sprzedaży pakietu akcji Genomed S.A. _"Informacje Poufne"_.
Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości _dwie_ opóźnione Informacje Poufne.

I. "W dniu 17 września 2017 r. do Spółki wpłynęła, skierowana do jej akcjonariuszy, niewiążąca propozycja zakupu wszystkich akcji Emitenta przez zagranicznego inwestora. W związku z przedmiotową propozycją w dniu 2 października 2017 r. rozpoczęto z potencjalnym inwestorem negocjacje transakcji, w ramach której między innymi przeprowadzono badanie due diligence.
W związku z zakończeniem negocjacji potencjalnej transakcji, z uwagi na brak przedstawienia przez potencjalnego inwestora wiążącej oferty i ze względu na opinię akcjonariuszy, że wstępna propozycja cenowa nie odzwierciedla potencjału Spółki, a także z uwagi na pozytywne zakończenie negocjacji w zakresie sprzedaży pakietu akcji Spółki z innym inwestorem, Emitent podjął decyzję o ujawnieniu Informacji Poufnej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia transakcji przez potencjalnego inwestora."

II. "W dniu 15 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęła, skierowana do Zarządu Spółki, niewiążąca propozycja zakupu akcji Genomed S.A., będących w posiadaniu MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, złożona przez wiodący podmiot z rynku medycznego _"Potencjalny Inwestor"_.
Z uwagi na otrzymanie w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2018 r. przez Zarząd Spółki informacji o przyjęciu przez MCI.CreditVentures 2.0 FIZ oferty Potencjalnego Inwestora na zakup wszystkich posiadanych przez fundusz akcji Spółki, Emitent podjął decyzję o ujawnieniu Informacji Poufnej.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że głównym powodem opóźnienia publikacji Informacji Poufnej była ochrona prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. potencjalnie negatywny wpływ podania Informacji Poufnej do wiadomości publicznej na możliwość przeprowadzenia transakcji przez Potencjalnego Inwestora."

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Zagulski - Członek Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive