Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Espi reports > Raport espi 6/2020 - podjęcie uchwały zarządu w sp...
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 6/2020 - Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2019 oraz skupu akcji własnych     

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 3 czerwca 2020 r. zatwierdził wniosek w sprawie rekomendacji, dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
Zarząd Emitenta, mając na uwadze wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. zysk netto w wysokości 1 001 802,60 zł, proponuje podzielić go w ten sposób, iż:
1_ kwotę 450 000 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy _skup akcji własnych_,
2_ kwotę 551 802,60 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona do rozpatrzenia i oceny Radzie Nadzorczej, a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zatwierdzającemu wyniki Spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały o upoważnieniu Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji, na zasadach określonych w projekcie uchwały, dołączonej do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna                                 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive