SpółkaDrukuj
Krzysztof Kostyra    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w działalności na rynku medycznym, głównie w sektorze farmaceutycznym i diagnostycznym, prowadził także własną działalność szkoleniową i konsultingową w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania ogólnego oraz zasobami ludzkimi.
Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, a następnie podyplomowe studia WEMBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Carlson School of Management, University of Minnesota. W latach 1991 – 2005 pracował w firmie farmaceutycznej Sandoz AG (później Novartis AG), w działach sprzedaży i marketingu na rynku polskim oraz w europejskim obszarze EMEA, a następnie odpowiadał za grupę produktów na rynku globalnym w głównej siedzibie firmy w Bazylei (Szwajcaria). W latach 2005 – 2009 jako dyrektor generalny zarządzał firmą Organon w Polsce, a po jej przejęciu przez firmę Schering-Plough przejął odpowiedzialność za połączone organizacje w Czechach i na Słowacji.  W następnych latach odpowiadał m. in. za rynki międzynarodowe Polpharma SA, dział sprzedaży firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria sp. z o.o. oraz prowadził własną działalność doradczą. W okresie 9/2013 - 4/2014 współpracował z Genomed SA doradzając przy tworzeniu strategii marketingowo-sprzedażowej spółki.
Od 2018 pracuje w Diagnostyka sp. z o.o. jako dyrektor sprzedaży ds. badań genetycznych oraz pełni funkcję prezesa zarządu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Kostyra nie został skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Kostyra pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Krzysztof Kostyra nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem:
- udziału jako członek (Prezes) zarządu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o., która prowadzi działalność na tym samym rynku sprzedaży badań laboratoryjnych z zakresu genetyki;
- w Diagnostyka sp. z o.o. jako dyrektor sprzedaży ds. badań genetycznych;
na co uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Genomed S.A.
Pan Krzysztof Kostyra nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Krzysztof Kostyra jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (Diagnostyka Sp. z o.o., pełniąc w niej rolę dyrektora sprzedaży ds. badań genetycznych oraz pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o., w której 100% udziałów należy do Diagnostyka Sp. z o.o.).
Pan Krzysztof Kostyra w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki prawa handlowego poza wymienionymi powyżej.
Kadencja Pana Krzysztofa Kostyry upływa 27 czerwca 2019 r.

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive