SpółkaDrukuj
Anna Piotrowska-Mietelska    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Zarządu Genomed S.A.

Kadencja od 01.07.2020 r.  do 01.07.2022 r.

W 2010 roku ukończyła analitykę medyczną na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł i uprawnienia diagnosty laboratoryjnego (nr prawa wykonywania zawodu 13335), a następnie studia podyplomowe z zakresu biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych rozpoczęła w 2015 roku specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej.

W latach 2014-2017 pełniła funkcję kierownika Pracowni Biologii Molekularnej Medycznego Laboratorium w Krakowie. Następnie pracując w dziale Marketingu i Informacji Naukowej, na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju biologii molekularnej i genetyki, tworzyła strategie marketingowo-sprzedażowe oraz odpowiadała za rozwój i prezentację oferty badań genetycznych. Jednocześnie od 2016 roku jako ekspert ds. genetyki reprezentowała firmę Diagnostyka publikując autorskie teksty w prasie, mediach oraz na szkoleniach tematycznych m.in. dla lekarzy specjalistów oraz diagnostów laboratoryjnych.

Po przejęciu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis w Poznaniu przez Diagnostyka sp. z o.o. w 2018 roku została powołana na Pełnomocnika Zarządu ds. procesów laboratoryjnych, a od stycznia 2020 roku na Członka Zarządu spółki. Od 2019 roku, w spółce Diagnostyka pełni funkcję Dyrektora ds. strategii i rozwoju badań genetycznych. W czerwcu 2019 roku, po skorzystaniu z prawa akcjonariusza Diagnostyka Sp. z o.o. do uprawnienia osobistego, została powołana na Członka Zarządu spółki Genomed S.A.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Piotrowska-Mietelska nie została skazana za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie 5 lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Anna Piotrowska-Mietelska pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.

Pani Anna Piotrowska-Mietelska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Genomed S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem udziału w:

- Diagnostyka sp. z o.o. jako Dyrektor ds. strategii i rozwoju badań genetycznych;

- Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. jako Członek Zarządu

na co uzyskała zgodę Rady Nadzorczej Genomed S.A.

Pani Anna Piotrowska-Mietelska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Anna Piotrowska-Mietelska jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (Diagnostyka sp. z o.o., pełniąc w niej rolę Dyrektora ds. strategii i rozwoju badań genetycznych oraz pełniąc funkcję Członka Zarządu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o., w której 100%  udziałów należy do Diagnostyka sp. z o.o.).

Pani Anna Piotrowska-Mietelska w okresie co najmniej ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki prawa handlowego poza wymienionymi powyżej.

odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive