NZOZ Genomed
ul. Ponczowa 12, 02-971 WARSZAWA

Tel: 22-644-6019 Fax: +48 22-644-6025
email: diagnostyka@genomed.pl www.nzoz.genomed.pl
Badania genetyczne oferowane przez NZOZ Genomed - Lipiec 2019
Jednostka chorobowa Opis badania Kod
badania
Koszt
badania
[PLN]
Termin
realizacji
AUDIOLOGIA
Niedosłuch wrodzonyAnaliza sekwencji kodującej ponad 60 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji,wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6DFN-NGS3600.00do 14 tygodni
Niesyndromiczny niedosłuch wrodzony o autosomalnym recesywnym sposobie dziedziczenia (DFNB1). Identyfikacja patogennych wariantów c.35delG, c.313_326del14, innych wariantów patogennych w całym regionie kodującym genu GJB2 oraz wariantu patogennego c.-23+1G>A (IVS1+1G>A) 4 6GJB2-2375.00do 3 tygodni
Analiza delecji/duplikacji regionów kodujących genów GJB2, GJB3, GJB6, WFS1 i POU3F4 6GJB2-MLPA900.00do 6 tygodni
Identyfikacja najczęstszych rozległych delecji GJB6-D13S1830 i GJB6-D13S1854 w obrębie genu GJB6 - diagnostyka uzupełniająca po procedurze GJB2-1 lub GJB2-2 4 6GJB6-1180.00do 3 tygodni
Zespół AlportaAnaliza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6AS-NGS2500.00do 8 tygodni
CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE
Niewrażliwość na hormony tarczycyAnaliza sekwencji eksonów 7-10 genu THRB  4 6THRB-1660.00do 3 tygodni
Rzekoma niedoczynność przytarczyc, zespół AlbrightaTyp Ib. Analiza wzoru metylacji w locus GNAS wraz z oceną delecji/duplikacji w obrębie genów STX16 i GNAS16PHP-MLPA1020.00do 6 tygodni
Wrodzony przerost kory nadnerczyAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu CYP21A2 wraz z analizą delecji i duplikacji metodą MLPA 6WPN-11587.00do 4 tygodni
CHOROBY METABOLICZNE
CeroidolipofuscynozaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6CLN-NGS3600.00do 14 tygodni
Cerolidolipofuscynoza typu 2. Identyfikacja najczęstszych wariantów patogennych p.Arg208* oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 5 i 6 genu TPP1  4 6CLN2-1324.00do 3 tygodni
Ceroidolipofuscynoza typu 3. Analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3 4 6CLN3-1480.00do 5 tygodni
Choroba GaucheraIdentyfikacja najczęstszych wariantów patogennych c.1226A>G, p.Asn409Ser (N370S), c.1448T>C, p.Leu483Pro (L444P), c.84dupG (84GG), c.115+1G>A (IVS2+1G>A), oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 3, 10 i 11 genu GBA 4 6GD-2660.00do 3 tygodni
Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i CAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.  4 6NPC-NGS2800.00do 8 tygodni
Choroba PompegoAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6GAA-NGS2220.00do 8 tygodni
Choroby mitochondrialneAnaliza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 6mtDNA-NGS1000.00do 8 tygodni
CystynozaIdentyfikacja charakterystycznej delecji 57kb w genie CTNS w układzie homozygotycznym - weryfikacja rozpoznania klinicznego choroby 4 6CTNS-1600.00do 3 tygodni
Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średnołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCAD)Identyfikacja najczęstszgo wariantu patogennego p.Lys329Glu (K304E) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 11 genu ACADM  4 6MCAD-1405.00do 3 tygodni
Deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD)Identyfikacja wariantu patogennego p.Glu510Gln w genie HADHA 4 6LCHAD-1300.00do 3 tygodni
Deficyt palmitoilotransferazy karnitynowej typu II Identyfikacja wariantu patogennego p.Ser113Leu w genie CPT2 4 6CPT2-1300.00do 4 tygodni
FenyloketonuriaIdentyfikacja najczęstszych wariantu patogennego p.Arg408Trp, p.Arg158Gln, c.1315+1G>A (IVS12+1G>A) i c.1066-11G>A (IVS10-11G>A) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 5, 11 i 12 genu PAH  4 6PAH-1450.00do 3 tygodni
GalaktozemiaIdentyfikacja najczęstszych patogennych wariantów p.Gln188Arg i p.Lys285Asn oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 6-9 genu GALT  4 6GALT-1450.00do 3 tygodni
MukopolisacharydozaMukopolisacharydoza typu I, II, IIIA-D, IVA, IVB, VI i VII. Analiza sekwencji kodującej genów IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GNS, GALNS, GLB1, ARSB i GUSB z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6MPS-NGS2600.00do 8 tygodni
Trimetyloaminuria (zespół odoru rybnego)Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu FMO3 4 6FMO3-11815.00do 4 tygodni
Wrodzone zaburzenia metabolizmuAnaliza sekwencji kodującej ponad 160 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6IMD-NGS3600.00do 14 tygodni
Zespół McCune-AlbrightIdentyfikacja patogennych wariantów p.Arg201His, p.Arg201Cys oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 7-9 genu GNAS - optymalnie w tkance zmienionej chorobowo  4 6GNAS-1384.00do 3 tygodni
Zespół Smith-Lemli-OpitzIdentyfikacja patogennych wariantów p.Trp151*, p.Leu157Pro, p.Val326Leu, p.Arg352Trp, c.964-1G>C (IVS8-1G>C), p.Arg446Gln oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 4,6 i 9 genu DHCR7  4 6SLOS-1540.00do 4 tygodni
DERMATOLOGIA
Czerniak, postać rodzinnaAnaliza przesiewowa (NGS) sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka 4 6CZER-NGS2500.00do 8 tygodni
GenodermatozyAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6GDM-NGS3600.00do 14 tygodni
NeurofibromatozaNeurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6NF-NGS2500.00do 8 tygodni
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena). Analiza rozległych delecji i insercji w genie NF1 metodą MLPA 6NF1-MLPA900.00do 6 tygodni
Neurofibromatoza typu II: Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie NF2 metodą MLPA 1 6NF2-MLPA990.00do 8 tygodni
Rybia łuska zwykła (ichthyosis vulgaris)/Atopowe zapalenie skóryIdentyfikacja patogennych wariantów p.Arg501*, c.2282_2285del4 oraz innych wariantów patogennych występujących w badanych regionach eksonu 3 genu FLG 1  4 6FLG-1600.00do 6 tygodni
Status mutacyjny genu BRAF w czerniakuIdentyfikacja wariantów genetycznych p.Val600Glu, p.Val600Lys, p.Val600Arg, p.Val600Met, p.Val600Gly, p.Val600Asp oraz innych wariantów występujących w eksonie 15 genu BRAF - diagnostyka molekularna pod kątem terapii celowanej 2BRAF-1480.00do 4 tygodni
Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)Identyfikacja patogennych wariantów p.Gly11Arg, p.Val37Glu, p.Asp50Asn i p.Ala88Val oraz innych wariantów patogennych występujących w badanym fragmencie eksonu 6 genu GJB6 4 6CLOU-1330.00do 3 tygodni
Zespół Hioba (zespół hiper-IgE)Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu STAT3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6STAT3-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół McCune-AlbrightIdentyfikacja patogennych wariantów p.Arg201His, p.Arg201Cys oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 7-9 genu GNAS - optymalnie w tkance zmienionej chorobowo  4 6GNAS-1384.00do 3 tygodni
Zespół NethertonaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genu SPINK5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6SPINK5-NGS2250.00do 8 tygodni
Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawówIdentyfikacja allela HLA-C*06 1 4 6HLA-1280.00do 4 tygodni
FARMAKOGENETYKA
Pakiet badań przesiewowych w kierunku diagnostyki i leczenia nowotworów - panel NGSDla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi - badanie w kierunku oceny sekwencji kodującej 93 genów, odpowiedzialnych za występowanie i rozwój choroby. Badanie obejmuje również możliwość profilowania nowotworu na podstawie tzw. płynnej biopsji. 2 6VIP ONKO-SOMATIC3000.00do uzgodnienia
Ocena aktywności cytochromu P450 2C19Identyfikacja wariantów allelicznych genu CYP2C19 (*2, *4, *8) pod kątem leczenia klopidogrelem 4 6CYP2C19-1660.00do 4 tygodni
Ocena aktywności cytochromu P450 2C9Identyfikacja alleli *2 i *3 genu CYP2C9 - przy leczeniu candersartanem, irbesartanem, losartanem lub warfaryną 4 6CYP2C9-1660.00do 5 tygodni
Ocena aktywności cytochromu P450 2D6Identyfikacja allela *4 genu CYP2D6 - przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem 4 6CYP2D6-1420.00do 4 tygodni
Ocena liczby kopii genu CYP2D6 metodą MLPA 6CYP2D6-MLPA1020.00do 6 tygodni
Ocena aktywności enzymu VKORC1Identyfikacja wariantu rs9934438:C>T (1173C>T) w genie VKORC1 przy leczeniu warfaryną 4 6VKORC1-1420.00do 4 tygodni
Status mutacyjny genu BRAF w czerniakuIdentyfikacja wariantów genetycznych p.Val600Glu, p.Val600Lys, p.Val600Arg, p.Val600Met, p.Val600Gly, p.Val600Asp oraz innych wariantów występujących w eksonie 15 genu BRAF - diagnostyka molekularna pod kątem terapii celowanej 2BRAF-1480.00do 4 tygodni
Status mutacyjny genu EGFR w raku płucaAnaliza sekwencji eksonów 20-23 (18-21) genu EGFR - diagnostyka molekularna pod kątem zastosowania terapii celowanej  2EGFR-1780.00do 3 tygodni
Status mutacyjny genu KRASAnaliza sekwencji eksonów 2-4 genu KRAS w kierunku obecności wariantów patogennych w kodonach 12,13, 59, 61, 117 i 146 genu - pod kątem terapii celowanej  2KRAS-1720.00do 4 tygodni
GASTROENTEROLOGIA
CeliakiaIdentyfikacja haplotypów HLA-DQ2 i DQ8 1 4 6CELIAKIA-1400.00do 4 tygodni
Choroba WilsonaIdentyfikacja najczęstszego wariantu patogennego p.His1069Gln oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 14 genu ATP7B  4 6WD-1255.00do 3 tygodni
Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6WD-NGS2250.00do 8 tygodni
Deficyt alfa1-antytrypsynyIdentyfikacja wariantów patogennych p.Glu288Val (allel S, E264V) i p.Glu366Lys (allel Z, E342K) w genie SERPINA1 4 6AAT-1405.00do 3 tygodni
Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SERPINA1 4 6AAT-3675.00do 4 tygodni
Dziedziczna polipowatość jelita grubegoPolipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna. Identyfikacja 4 najczęstszych wariantów patogennych w genie APC: c.3927_3931delAAAGA, c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA i p.Tyr500* oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 14 oraz badanych fragmentach eksonu 18 genu APC 4 6APC-1525.00do 4 tygodni
Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6POLYPOSIS-NGS2500.00do 8 tygodni
FruktozemiaIdentyfikacja wariantów patogennych p.Ala150Pro i p.Ala175Asp oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 5 genu ALDOB  4 6ALDOB-1360.00do 3 tygodni
HemochromatozaIdentyfikacja najczęstszych patogennych wariantów p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE  4 6HFE-1405.00do 3 tygodni
Analiza sekwencji kodującej genów HFE, HFE2, HAMP, TFR2 i SLC40A1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6HFE-NGS2600.00do 8 tygodni
Nietolerancja laktozy typu dorosłegoIdentyfikacja wariantu c.-13907C>T(-13910C>T) w genie LCT  4 6LCT-1300.00do 3 tygodni
Nowotwór żołądka - postać rozlanaAnaliza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6CDH-NGS2225.00do 8 tygodni
Status mutacyjny genu KRASAnaliza sekwencji eksonów 2-4 genu KRAS w kierunku obecności wariantów patogennych w kodonach 12,13, 59, 61, 117 i 146 genu - pod kątem terapii celowanej  2KRAS-1720.00do 4 tygodni
Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe)Identyfikacja najczęstszych patogennych wariantów: p.Arg122His, p.Arg122Cys, p.Ala16Val, p.Asn29Ile w genie PRSS1, p.Asn34Ser, c.194+2T>C (IVS3+2T>C) w genie SPINK1 oraz p.Phe508del (F508del), p.Gly542* (G542X), p.Gly551Asp (G551D), c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i wariantu c.1210-12T[5] (IVS8 (T)5) w genie CFTR, które korelowane są z zapaleniem trzustki oraz innych wariantów patogennych występujących w badanych eksonach tych genów 4 6ZT-2735.00do 4 tygodni
Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ZT-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół Criglera-NajjaraAnaliza sekwencji całego regionu kodującego i promotora genu UGT1A1 4 6CRIG-11104.00do 4 tygodni
Zespół GilbertaOkreślenie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1  4 6UGT-1225.00do 3 tygodni
Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC)Analiza sekwencji kodującej genów MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6HNPCC-NGS2500.00do 8 tygodni
GINEKOLOGIA i NIEPŁODNOŚĆ
Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki 1 3
KAR-1490.00do 4 tygodni
Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki u obojga partnerów 1 3
KAR-2960.00do 4 tygodni
Identyfikacja płci genetycznejAnaliza z wykorzystaniem markerów genetycznych, specyficznych dla genów AMGX, AMGY i SRY 4 6SRY-1240.00do 3 tygodni
Identyfikacja płci genetycznej materiału poronnego. Badanie do celów prawnych.Analiza materiału poronnego z wykorzystaniem markerów genetycznych, specyficznych dla genów AMGX, AMGY i SRY 2 7MPXY-1300.00do 3 tygodni
Kariotyp molekularny (hybrydyzacja do macierzy CGH)Identyfikacja niezrównoważenia genomu (aneluploidie, delecje, duplikacje, translokacje niezrównoważone) z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 1
 4 6
aCGH-11950.00do 4 tygodni
Autyzm - identyfikacja niezrównoważenia genomu w loci powiązanych z występowaniem objawów choroby, z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 1 4 6aCGH-22150.00do 4 tygodni
Badanie prenatalne po diagnostyce inwazyjnej: aCGH+QF-PCR. Identyfikacja niezrównoważenia genomu (aneluploidie, delecje, duplikacje, translokacje niezrównoważone), identyfikacja płci genetycznej płodu wraz z badaniem QF-PCR (kontaminacja materiałem matczynym, wykluczenie triploidii) 1 7aCGH-42800.00do 6 tygodni
Nawracające poronieniaIdentyfikacja niezrównoważenia genomu (aneluploidie, delecje, duplikacje, translokacje niezrównoważone) w materiale poronnym z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 1 7aCGH-31690.00do 6 tygodni
Identyfikacja wariantów genetycznych p.Arg534Gln (V Leiden, R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2 zgodnie z Rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz "Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories" (American College of Medical Genetics, 2006) 4 6POR-1375.00do 3 tygodni
Badanie aneuploidii chromosomowych w materiale z poronienia - ocena liczby poszczególnych chromosomów 1
 7
POR-3720.00do 5 tygodni
Identyfikacja haplotypu M2 w promotorze genu ANXA54 6POR-4360.00do 3 tygodni
Niepłodność Identyfikacja 288 wariantów genetycznych genu CFTR, w tym 9 najczęściej identyfikowanych wariantów patogennych w niepłodności męskiej: p.Phe508del (F508del), c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)), c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), c.1210-12T[5] (IVS8 (T)5, IVS8-5T), c.1210-34TG[13]T[5] (IVS8 (TG)13(T)5), p.Arg117His (R117H), p.Arg553* (R553X), p.Gly551Asp (G551D), p.Gly542* (G542X) 4 6NP-1540.00do 3 tygodni
Analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zaleceniami EMQN) 4 6NP-2375.00do 3 tygodni
Pakiet obejmuje badania wykonywane w procesie diagnostyki niepłodności męskiej oraz przed procedurą wspomaganego rozrodu (identyfikację wybranych wariantów patogennych genu CFTR, delecji regionu AZF oraz analizę kariotypu)1 3 6NP-51200.00do 4 tygodni
Przedwczesne wygasanie czynności jajnikówAnaliza w kierunku obecności prawidłowej liczby powtórzeń motywu (CGG) w 5’UTR genu FMR1 wraz z określeniem liczby powtórzeń (CGG)n - badanie przesiewowe 4 6POF-1300.00do 3 tygodni
Wrodzony przerost kory nadnerczyAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu CYP21A2 wraz z analizą delecji i duplikacji metodą MLPA 6WPN-11587.00do 4 tygodni
Zespół niewrażliwości na androgenyAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej 4 6AR-11680.00do 4 tygodni
KARDIOLOGIA
Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD)Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CSVD-NGS2600.00do 8 tygodni
HipercholesterolemiaAnaliza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6FHP-NGS2500.00do 8 tygodni
HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CBS-NGS2250.00do 8 tygodni
Kardiomiopatia (przerostowa i rozstrzeniowa)Badanie obejmuje analizę sekwencji kodującej genów związanych z kardiomiopatią przerostową, rozstrzeniową oraz kardiomiopatią z niescalenia mięśnia lewej komory (LVNC), z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6KP-NGS3600.00do 14 tygodni
Ocena aktywności cytochromu P450 2C19Identyfikacja wariantów allelicznych genu CYP2C19 (*2, *4, *8) pod kątem leczenia klopidogrelem 4 6CYP2C19-1660.00do 4 tygodni
Ocena aktywności cytochromu P450 2C9Identyfikacja alleli *2 i *3 genu CYP2C9 - przy leczeniu candersartanem, irbesartanem, losartanem lub warfaryną 4 6CYP2C9-1660.00do 5 tygodni
Ocena aktywności cytochromu P450 2D6Identyfikacja allela *4 genu CYP2D6 - przy leczeniu carvedilolem, kodeiną, metoprololem, propranololem lub timololem 4 6CYP2D6-1420.00do 4 tygodni
Ocena liczby kopii genu CYP2D6 metodą MLPA 6CYP2D6-MLPA1020.00do 6 tygodni
Ocena aktywności enzymu VKORC1Identyfikacja wariantu rs9934438:C>T (1173C>T) w genie VKORC1 przy leczeniu warfaryną 4 6VKORC1-1420.00do 4 tygodni
Tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej (TAAD)Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 9 genów: ACTA2, COL3A1, FBN1, SMAD3, MYLK, MYH11, TGFB2, TGFBR2, TGFBR1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6TAAD-NGS2700.00do 8 tygodni
Trombofilia wrodzona (nadkrzepliwość)Identyfikacja wariantów genetycznych p.Arg534Gln (V Leiden, R506Q) w genie F5 i c.*97G>A (20210G>A) w genie F2 4 6F5-2375.00do 3 tygodni
Zespół AlagilleAnaliza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALGS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół CostelloIdentyfikacja najczęstszych patogennych wariantów występujących w kodonach 12 i 13 oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 2 genu HRAS 4 6COS-1312.00do 3 tygodni
Zespół Ehlersa-DanlosaAnaliza sekwencji kodującej genów ADAMTS2, B3GALT6, B4GALT7, C1R, C1S, CHST14, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A1, DSE, FKBP14, PLOD1, PRDM5, SLC39A13 i ZNF469, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. Badanie obejmuje geny wszystkich typów EDS, dla których znane jest podłoże genetyczne i możliwa jest analiza NGS (zgodnie z International EDS Classification 2017). 4 6EDS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów, wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6EDS2-NGS3600.00do 14 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych EDS. 4 6EDS3-NGS3100.00do 8 tygodni
Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA 1 6EDS6-MLPA650.00do 8 tygodni
Zespół KabukiAnaliza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6KABUKI-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół MarfanaAnaliza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6FBN1-NGS2250.00do 8 tygodni
Zespół NoonanAnaliza sekwencji kodującej genów PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, BRAF, MAP2K1, NRAS, HRAS, RIT1, NF1, SPRED1, MAP2K2, CBL i wariantu c.4A>G w genie SHOC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6NS-NGS2700.00do 8 tygodni
Zespół wydłużonego QTZespół wydłużonego QT typu 1-3 (LQTS 1-3). Analiza sekwencji kodującej genów KCNQ1, KCNH2 i SCN5A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6LQT-NGS2500.00do 8 tygodni
MUKOWISCYDOZA
Mukowiscydoza (CF)Identyfikacja określonego wariantu patogennego występującego w dowolnym eksonie genu CFTR  4 6CF-0300.00do 3 tygodni
Identyfikacja patogennego wariantu c.1521_1523delCTT, p.Phe508del (F508del) oraz 77 wariantów genetycznych występujących w eksonie 11 genu CFTR 4 6CF-1255.00do 3 tygodni
Identyfikacja 700 wariantów genetycznych genu CFTR (eksony 4, 8, 11, 12, 14, 20, 23 i 24), w tym 16 patogennych wariantów najczęściej występujących w populacji polskiej zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy: p.Phe508del (F508del), c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)), c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T), p.Gly542* (G542X), c.1585-1G>A (1717‑1G>A), p.Asn1303Lys (N1303K), p.Arg553* (R553X), p.Trp1282* (W1282X), c.2012delT (2143delT), c.2051_2052delAAinsG (2183AA>G), c.2052dupA (2184insA), p.Arg334Trp (R334W), p.Arg347Pro (R347P), p.Gly551Asp (G551D), c.3140-26A>G (3272‑26A>G), p.Arg117H (R117H) 4 6CF-3892.00do 4 tygodni
Analiza sekwencji kodującej genu CFTR z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. Identyfikacja ponad 2000 wariantów genetycznych genu CFTR (analiza sekwencji wszystkich 27 eksonów genu oraz identyfikacja patogennych wariantów c.54-5940_273+10250del21kb (dele2,3(21kb)) i c.3718-2477C>T (3849+10kbC>T) 4 6CF-NGS2300.00do 8 tygodni
NEUROLOGIA
AceruloplazminemiaAnaliza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CP-NGS2250.00do 8 tygodni
AdrenoleukodystrofiaAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALD-NGS2200.00do 8 tygodni
CeroidolipofuscynozaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6CLN-NGS3600.00do 14 tygodni
Cerolidolipofuscynoza typu 2. Identyfikacja najczęstszych wariantów patogennych p.Arg208* oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 5 i 6 genu TPP1  4 6CLN2-1324.00do 3 tygodni
Ceroidolipofuscynoza typu 3. Analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3 4 6CLN3-1480.00do 5 tygodni
Choroba AlzheimeraAnaliza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6ALZ-NGS2800.00do 8 tygodni
Choroba KrabbegoIdentyfikacja rozległej delecji IVS10del30kb w genie GALC  4 6GALC-1360.00do 3 tygodni
Analiza sekwencji kodującej genu GALC z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6GALC-NGS2250.00do 8 tygodni
Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i CAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.  4 6NPC-NGS2800.00do 8 tygodni
Choroba Parkinsona/dystoniaAnaliza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).PARK-NGS3600.00do 14 tygodni
Choroba RefsumaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6REFS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD)Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CSVD-NGS2600.00do 8 tygodni
Choroby mitochondrialneAnaliza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 6mtDNA-NGS1000.00do 8 tygodni
Dystonia wrażliwa na dopaminę, zespół SegawyAnaliza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6DRD-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia mięśniowaMiopatia Bethlema i Ullricha. Analiza sekwencji kodującej genów COL6A1, COL6A2 i COL6A3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6BETH-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Identyfikacja najczęstszych wariantów patogennych c.550delA i p.Arg490Gln oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 4 i 11 genu CAPN3  4 6CAPN3-1486.00do 3 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia. Analiza sekwencji kodującej genu CAPN3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6CAPN3-NGS2200.00do 8 tygodni
Dystrofia miotoniczna (DM). Analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń CTG w genie DMPK oraz obecności ekspansji powtórzeń motywu złożonego(TG)n(TCTG)n(CCTG)n w genie CNBP 1 4 6DM1/DM21000.00do 10 tygodni
Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie DMD metodą MLPA 1 6DMD-MLPA790.00do 6 tygodni
Dystrofia mięśniowa Duchenne/Beckera (DMD/BMD). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu DMD z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6DMD-NGS2250.00do 8 tygodni
Dystrofia Emery’ego-Dreifussa (EDMD). Analiza sekwencji kodującej genów EMD, FHL1 i LMNA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6EDMD-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa (FSHD). Analiza liczby powtórzeń motywu makrosatelitarnego w regionie subtelomerowym D4Z4, zlokalizowanym w 4q35, z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej typu Southern 1 6FSHD-15500.00do uzgodnienia
HiperCKemia. Analiza sekwencji kodującej genów CAV3, GAA i DAG1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6HCK-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia mięśniowa LAMA2-zależna (LAMA2 MD). Analiza sekwencji kodującej genu LAMA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6LAMA2-NGS2250.00do 8 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa (LGMD). Analiza sekwencji kodującej 7 genów związanych z występowaniem LGMD1 (typy 1A-G) oraz 15 genów związanych z występowaniem LGMD2 (typy 2A-G, I, K-O, Q i S), wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6LGMD-NGS3000.00do 8 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 1 (LGMD1). Analiza sekwencji kodującej 7 genów: CAV3, DES, DNAJB6, HNRNPDL, LMNA, MYOT i TNPO3 związanych z występowaniem LGMD typu 1A-G, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6LGMD1-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2 (LGMD2). Analiza sekwencji kodującej 15 genów: CAPN3, ANO5, DYSF, FKRP, FKTN, PLEC, POMGNT1, POMT1, POMT2, SGCA, SGCB, SGCD, SGCG, TCAP i TRAPPC11, związanych z występowaniem LGMD typu 2A-G, I, K-O, Q i S, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6LGMD2-NGS2700.00do 8 tygodni
Zespół Walkera-Warburg. Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem choroby: POMT1, POMT2, FKTN, FKRP, POMGNT1, ISPD, LARGE, COL6A1, COL6A2, COL6A3 i DAG1, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6WWS-NGS2700.00do 8 tygodni
Dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowaChoroba Charcot-Marie-Tooth typu 1A (CMT1A). Analiza rozległych duplikacji w genie PMP22 metodą MLPA 6CMT-MLPA900.00do 4 tygodni
Dziedziczna paraplegia spastyczna (HSP)Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów SPAST, ATL1, KIF5A, REEP1, CYP7B1, SPG7, SPG11 i ZFYVE26, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, w kierunku najczęstszych genetycznych przyczyn choroby 4 6SPG-NGS12700.00do 8 tygodni
Analiza przesiewowa NGS sekwencji kodującej 25 genów związanych z objawami paraplegii spastycznej wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA - procedura uzupełniająca wykonywana PO WYKONANIU badania SPG-NGS1  6SPG-NGS21500.00do 4 tygodni
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej 33 genów (panel autorski) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji wraz z analizą rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA 6SPG-NGS33000.00do 8 tygodni
Analiza rozległych delecji i duplikacji w genach SPAST i ATL1 metodą MLPA 6SPG4-MLPA900.00do 6 tygodni
GenodermatozyAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6GDM-NGS3600.00do 14 tygodni
HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CBS-NGS2250.00do 8 tygodni
Leukodystrofia metachromatycznaAnaliza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6MLD-NGS2500.00do 8 tygodni
Mózgowa arteriopatia z podkorowymi zawałami i leukoencefalopatią - CADASILAnaliza sekwencji kodującej genu NOTCH3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6NOTCH3-NGS2250.00do 8 tygodni
Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA)Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6NBIA-NGS2600.00do 8 tygodni
NeurofibromatozaNeurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6NF-NGS2500.00do 8 tygodni
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena). Analiza rozległych delecji i insercji w genie NF1 metodą MLPA 6NF1-MLPA900.00do 6 tygodni
Neurofibromatoza typu II: Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie NF2 metodą MLPA 1 6NF2-MLPA990.00do 8 tygodni
Neuropatie dziedziczneAnaliza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący chorobę Charcota-Mariego-Tootha, CMT) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6HNEUR-NGS3600.00do 14 tygodni
Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego)Określenie liczby powtórzeń (CAG)n w eksonie 1 genu AR
 4 6
SBMA-1300.00do 3 tygodni
Otępienie czołowo-skroniowe (FTD)Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem FTD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6FTD-NGS2700.00do 8 tygodni
Padaczka, epilepsjaDziecięca padaczka napadów nieświadomości (CAE). Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CAE: GABRG2, GABRA1, SLC2A1, JRK, GABRB3 i CACNA1H, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CAE-NGS2400.00do 8 tygodni
Zespół Dravet. Analiza sekwencji kodującej 7 genów: SCN1A, GABRG2, SCN2A, SCN9A, GABRA1, PCDH19 i STXBP1 związanych z występowaniem choroby, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6DRAVET-NGS2600.00do 8 tygodni
Encefalopatie padaczkowe. Analiza sekwencji kodującej 7 genów:SCN1B, SCN1A, GABRG2, PCDH19, CDKL5, GABRA1 i STXBP1 związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6EPIENCE-NGS2400.00do 8 tygodni
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6EPIENCE1-NGS3600.00do 14 tygodni
Padaczka - różne typy. Analiza sekwencji kodującej 12 genów: SCN1A, GABRG2, GABRA1, PCDH19, STXBP1, SCN9A, GABRB3, SLC2A1, JRK, SCN2A, TSC1 i TSC2, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6EPIENCE2-NGS3100.00do 8 tygodni
Rdzeniowy zanik mięśniIdentyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2; określenie statusu nosicielstwa SMA 6SMA-2650.00do 4 tygodni
Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu SMN1 1 4 6SMA-3850.00do 8 tygodni
Badanie genetyczne w celu włączenia do programu lekowego. Warunkiem wykonania jest dołączenie do zlecenia badania wcześniejszego wyniku badania molekularnego, potwierdzającego chorobę lub dokumentu potwierdzającego kliniczne rozpoznanie choroby. Identyfikacja delecji eksonów 7 i 8 genu SMN1 wraz z określeniem liczby kopii genów SMN1 i SMN2 6SMA-4350.00do 6 tygodni
Stwardnienie guzowateAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów TSC1 i TSC2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6TSC-NGS2500.00do 8 tygodni
Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)Analiza w kierunku obecności ekspansji powtórzeń motywu (GGGGCC) w genie C9orf72 4 6ALS-1900.00do 3 tygodni
Analiza sekwencji kodującej 24 genów związanych z występowaniem ALS, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALS-NGS2700.00do 8 tygodni
Wrodzona ośrodkowa hipowentylacja (Klątwa Ondyny) Analiza całego regionu kodującego genu PHOX2B 4 6PHOX2B-1960.00do 4 tygodni
Zespół AngelmanaTest metylacji wraz z analizą delecji w regionie 15q11-q13 1 6ANGEL-1650.00do 8 tygodni
Analiza sekwencji eksonów 7-16 genu genu UBE3A - diagnostyka uzupełniająca po procedurze ANGEL-1 1 4 6ANGEL-21200.00do 8 tygodni
Zespół drżenia i ataksji związany z FraX (FXTAS)Analiza MS-MLPA (tylko chłopcy) 4 6FRAX-4840.00do 4 tygodni
Zespół KabukiAnaliza sekwencji kodującej genów KMT2D i KDM6A z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6KABUKI-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół Prader-WilliTest metylacji wraz z analizą delecji w regionie 15q11-q131  6PWS-1650.00do 8 tygodni
Zespół RettaAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu MECP2 4 6RETT-1600.00do 3 tygodni
Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie MECP2 metodą MLPA 1 6RETT-MLPA990.00do 8 tygodni
Zespół Rubinsteina-TaybiegoAnaliza rozległych delecji/duplikacji w genie CREBBP metodą MLPA 1 6RSTS-MLPA990.00do uzgodnienia
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6RSTS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół Smith-Lemli-OpitzIdentyfikacja patogennych wariantów p.Trp151*, p.Leu157Pro, p.Val326Leu, p.Arg352Trp, c.964-1G>C (IVS8-1G>C), p.Arg446Gln oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 4,6 i 9 genu DHCR7  4 6SLOS-1540.00do 4 tygodni
Zespół SotosaAnaliza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6NSD1-NGS2200.00do 8 tygodni
Zespół łamliwego chromosomu XAnaliza w kierunku obecności premutacji i mutacji dynamicznej polegającej na ekspansji powtórzeń motywu (CGG) w 5’UTR genu FMR1 wraz z określeniem liczby powtórzeń (CGG)n w zakresie premutacji/mutacji - diagnostyka uzupełniająca po procedurze FRAX-3 1  4 6FRAX-2840.00do 12 tygodni
Analiza w kierunku obecności prawidłowej liczby powtórzeń motywu (CGG) w 5’UTR genu FMR1 wraz z określeniem liczby powtórzeń (CGG)n – badanie przesiewowe  4 6FRAX-3300.00do 3 tygodni
OKULISTYKA
Choroba RefsumaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6REFS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby mitochondrialneAnaliza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 6mtDNA-NGS1000.00do 8 tygodni
Dystrofia siatkówkiAnaliza sekwencji kodującej ponad 200 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6RETIN-NGS3600.00do 14 tygodni
HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CBS-NGS2250.00do 8 tygodni
Zespół AlagilleAnaliza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALGS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół AlportaAnaliza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6AS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół MarfanaAnaliza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6FBN1-NGS2250.00do 8 tygodni
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (ang. AMD)Identyfikacji wariantu p.Tyr402His oraz innych występujących w eksonie 9 genu CFH oraz wariantu p.Ala69Ser (rs10490924) w genie ARMS2  4 6AMD-1500.00do 3 tygodni
ONKOLOGIA
Pakiet badań przesiewowych w kierunku diagnostyki i leczenia nowotworów - panel NGSDla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi - badanie w kierunku oceny sekwencji kodującej 93 genów, odpowiedzialnych za występowanie i rozwój choroby. Badanie obejmuje również możliwość profilowania nowotworu na podstawie tzw. płynnej biopsji. 2 6VIP ONKO-SOMATIC3000.00do uzgodnienia
Czerniak, postać rodzinnaAnaliza przesiewowa (NGS) sekwencji kodującej genów CDKN2A, CDK4, POT1, PTCH1, TERT w kierunku predyspozycji do rozwoju nowotworów skóry, w tym czerniaka 4 6CZER-NGS2500.00do 8 tygodni
Dziedziczna polipowatość jelita grubegoPolipowatość gruczolakowa jelita grubego (FAP), postać rodzinna. Identyfikacja 4 najczęstszych wariantów patogennych w genie APC: c.3927_3931delAAAGA, c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA i p.Tyr500* oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 14 oraz badanych fragmentach eksonu 18 genu APC 4 6APC-1525.00do 4 tygodni
Polipowatość jelita grubego (FAP, MAP i polipowatość młodzieńcza). Analiza sekwencji kodującej genów APC, MUTYH, BMPR1A i SMAD4 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6POLYPOSIS-NGS2500.00do 8 tygodni
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielniczaMnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET 4 6MEN-1975.00do 4 tygodni
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 4 6MEN-21800.00do 4 tygodni
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1) i typu 2 (MEN2A i MEN2B). Analiza sekwencji kodującej genów MEN1 i RET z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6MEN-NGS2500.00do 8 tygodni
NeurofibromatozaNeurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6NF-NGS2500.00do 8 tygodni
Neurofibromatoza typu I (choroba von Recklinghausena). Analiza rozległych delecji i insercji w genie NF1 metodą MLPA 6NF1-MLPA900.00do 6 tygodni
Neurofibromatoza typu II: Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie NF2 metodą MLPA 1 6NF2-MLPA990.00do 8 tygodni
Nowotwór żołądka - postać rozlanaAnaliza sekwencji kodującej genu CDH1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6CDH-NGS2225.00do 8 tygodni
Pakiet badań przesiewowych w kierunku predyspozycji do nowotworówDla kobiet - ocena predyspozycji do rozwoju rodzinnej postaci nowotworów piersi i jajnika, jelita grubego, tarczycy, płuca, nerki oraz czerniaka. Badanie obejmuje identyfikację najczęstszych patogennych wariantów w genach BRCA1, CHEK2, NBN i CDKN2A, korelowanych z rozwojem choroby 4 6VIP ONKO-11500.00do 4 tygodni
Dla mężczyzn - ocena predyspozycji do rozwoju rodzinnej postaci nowotworów prostaty, piersi, jelita grubego, tarczycy, płuca, nerki oraz czerniaka. Badanie obejmuje identyfikację najczęstszych patogennych wariantów w genach BRCA1, CHEK2, NBN, HOXB13 i CDKN2A, korelowanych z rozwojem choroby 4 6VIP ONKO-21500.00do 4 tygodni
Pakiet badań przesiewowych w kierunku predyspozycji do nowotworów - panel NGSDla osób z rodzinnie uwarunkowanym nowotworem piersi, jajnika i prostaty. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6BRCA-NGS2100.00do 8 tygodni
Dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami. Badanie obejmuje analizę sekwencji kodującej 70 genów, których warianty patogenne korelowane są z rozwojem choroby 4 6VIP ONKO-42900.00do 8 tygodni
Rak piersi/jajnika dziedziczny - badanie mutacji genu BRCA1Identyfikacja 8 najczęstszych w populacji polskiej patogennych wariantów: c.5266dupC (5382insC), p.Cys61Gly (C61G, 300T>G), c.3700_3704del (3819del5), c.68_69delAG (185delAG), p.Arg1751* (C5370T), c.3756_3759delGTCT (3875del4), c.4035delA (4153delA), c.3779delT (3896delT) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 2, 5 i 20 oraz w badanym fragmencie eksonu 11 genu BRCA1  4 6BRCA1-1435.00do 3 tygodni
Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie BRCA1 metodą MLPA 1 6BRCA1-MLPA700.00do 8 tygodni
Rak piersi/jajnika/prostaty/jelita grubego/tarczycy dziedziczny - badanie mutacji genu CHEK2Identyfikacja 4 najczęstszych w populacji polskiej patogennych wariantów: c.1100delC (1100delC), p.Ile157Thr (I157T), c.444+1G>A (IVS2+1G>A) i rozległej delecji obejmującej eksony 10-11 (del5395) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 4, 5 i 12 genu CHEK2 4 6CHEK2-1474.00do 4 tygodni
Rak rdzeniasty tarczycy, postać rodzinnaAnaliza sekwencji eksonów 10, 11,13, 14, 15 i 16 genu RET 4 6RET-1975.00do 4 tygodni
Siatkówczak (Retinoblastoma)Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie RB1 metodą MLPA 1 6RB1-MLPA990.00do 8 tygodni
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu RB1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6RB1-NGS2500.00do 8 tygodni
Status mutacyjny genu BRAF w czerniakuIdentyfikacja wariantów genetycznych p.Val600Glu, p.Val600Lys, p.Val600Arg, p.Val600Met, p.Val600Gly, p.Val600Asp oraz innych wariantów występujących w eksonie 15 genu BRAF - diagnostyka molekularna pod kątem terapii celowanej 2BRAF-1480.00do 4 tygodni
Status mutacyjny genu EGFR w raku płucaAnaliza sekwencji eksonów 20-23 (18-21) genu EGFR - diagnostyka molekularna pod kątem zastosowania terapii celowanej  2EGFR-1780.00do 3 tygodni
Status mutacyjny genu KRASAnaliza sekwencji eksonów 2-4 genu KRAS w kierunku obecności wariantów patogennych w kodonach 12,13, 59, 61, 117 i 146 genu - pod kątem terapii celowanej  2KRAS-1720.00do 4 tygodni
Zespół BloomaAnaliza sekwencji kodującej genu BLM z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.BLM-NGS2250.00do 8 tygodni
Zespół Li-Fraumeni Analiza całej sekwencji kodującej genu TP53  4 6TP53-NGS2200.00do 8 tygodni
Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC)Analiza sekwencji kodującej genów MLH1, MSH2, MSH6 i PMS2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6HNPCC-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół NijmegenIdentyfikacja najczęstszego wariantu patogennego c.657_661del5 oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 6 genu NBN 4 6NBS-1360.00do 4 tygodni
Zespół Peutz-JeghersaAnaliza sekwencji kodującej genu STK11 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6STK11-NGS2000.00do 8 tygodni
Zespół von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa)Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu VHL  4 6VHL-1525.00do 3 tygodni
Analiza rozległych delecji/duplikacji w genie VHL metodą MLPA 1 6VHL-MLPA990.00do 8 tygodni
ORTOPEDIA
AchondroplazjaIdentyfikacja wariantu patogennego p.Gly380Arg oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 10 genu FGFR3 4 6ACH-1330.00do 3 tygodni
ArtrogrypozaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6ARTG-NGS3600.00do 14 tygodni
Dysplazja tanatoforyczna typ IIdentyfikacja najczęstszych patogennych wariantów p.Arg248Cys, p.Tyr373Cys oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 7 i 10 genu FGFR3 6 7DTAN-1600.00do 3 tygodni
HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CBS-NGS2250.00do 8 tygodni
HypochondroplazjaIdentyfikacja najczęstszej wariantu patogennego p.Asn540Lys oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 13 genu FGFR3  4 6HYPOCH-1330.00do 3 tygodni
Wrodzona łamliwość kości/ Osteogenesis imperfectaAnaliza sekwencji kodującej genów COL1A1 i COL1A2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6OI-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół AlagilleAnaliza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALGS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół AlportaAnaliza sekwencji kodującej genów COL4A3, COL4A4 i COL4A5 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6AS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół ApertaIdentyfikacja patogennych wariantów p.Ser252Trp, p.Pro253Arg i c.755_756delCGinsTT występujących w eksonie 8 genu FGFR2 4 6APS-1360.00do 3 tygodni
Zespół CrouzonaAnaliza sekwencji eksonów 8 i 10 genu FGFR2 4 6CROUZ-1540.00do 3 tygodni
Zespół Ehlersa-DanlosaAnaliza sekwencji kodującej genów ADAMTS2, B3GALT6, B4GALT7, C1R, C1S, CHST14, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A1, DSE, FKBP14, PLOD1, PRDM5, SLC39A13 i ZNF469, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. Badanie obejmuje geny wszystkich typów EDS, dla których znane jest podłoże genetyczne i możliwa jest analiza NGS (zgodnie z International EDS Classification 2017). 4 6EDS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów, wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6EDS2-NGS3600.00do 14 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych EDS. 4 6EDS3-NGS3100.00do 8 tygodni
Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA 1 6EDS6-MLPA650.00do 8 tygodni
Zespół Klippel-FeilaAnaliza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6KFS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół MarfanaAnaliza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6FBN1-NGS2250.00do 8 tygodni
Zespół McCune-AlbrightIdentyfikacja patogennych wariantów p.Arg201His, p.Arg201Cys oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 7-9 genu GNAS - optymalnie w tkance zmienionej chorobowo  4 6GNAS-1384.00do 3 tygodni
Zespół MuenkeIdentyfikacja wariantu patogennego p.Pro250Arg w eksonie 7 genu FGFR3 4 6MUE-1360.00do 3 tygodni
Zespół PfeifferaIdentyfikacja najczęstszego wariantu patogennego p.Pro252Arg w eksonie 7 genu FGFR1  4 6PFE-1360.00do 3 tygodni
Zespół Rubinsteina-TaybiegoAnaliza rozległych delecji/duplikacji w genie CREBBP metodą MLPA 1 6RSTS-MLPA990.00do uzgodnienia
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu CREBBP i EP300 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6RSTS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (Zzsk)Identyfikacja alleli genu HLA-B271 4 6HLA-2260.00do 4 tygodni
Łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawówIdentyfikacja allela HLA-C*06 1 4 6HLA-1280.00do 4 tygodni
BADANIA GENOMOWE
Pakiet badań przesiewowych w kierunku diagnostyki i leczenia nowotworów - panel NGSDla osób z rodzin ryzyka lub osób chorych na nowotwór piersi - badanie w kierunku oceny sekwencji kodującej 93 genów, odpowiedzialnych za występowanie i rozwój choroby. Badanie obejmuje również możliwość profilowania nowotworu na podstawie tzw. płynnej biopsji. 2 6VIP ONKO-SOMATIC3000.00do uzgodnienia
AceruloplazminemiaAnaliza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CP-NGS2250.00do 8 tygodni
AdrenoleukodystrofiaAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALD-NGS2200.00do 8 tygodni
ArtrogrypozaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6ARTG-NGS3600.00do 14 tygodni
CeroidolipofuscynozaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6CLN-NGS3600.00do 14 tygodni
Cerolidolipofuscynoza typu 2. Identyfikacja najczęstszych wariantów patogennych p.Arg208* oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 5 i 6 genu TPP1  4 6CLN2-1324.00do 3 tygodni
Ceroidolipofuscynoza typu 3. Analiza w kierunku najczęstszej delecji w obrębie genu CLN3 4 6CLN3-1480.00do 5 tygodni
Choroba AlzheimeraAnaliza sekwencji kodującej genów PSEN1, PSEN2, APP, GRN, TREM2 i SORL1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6ALZ-NGS2800.00do 8 tygodni
Choroba Niemanna-Picka, typ A, B i CAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genów NPC1, NPC2 i SMPD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji.  4 6NPC-NGS2800.00do 8 tygodni
Choroba Parkinsona/dystoniaAnaliza sekwencji całego regionu kodującego >20 genów związanych z chorobą, m.in PRKN i PARK7, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES).PARK-NGS3600.00do 14 tygodni
Choroba PompegoAnaliza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6GAA-NGS2220.00do 8 tygodni
Choroba RefsumaAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów PEX7 i PHYH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6REFS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby małych naczyń mózgowych (CSVD)Analiza sekwencji kodującej 6 genów związanych z występowaniem CSVD (w tym z CADASIL, CARASIL): NOTCH3, COL4A1, COL4A2, GLA, HTRA1 i TREX1, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CSVD-NGS2600.00do 8 tygodni
Choroby mitochondrialneAnaliza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 6mtDNA-NGS1000.00do 8 tygodni
Choroby nerwowo-mięśnioweAnaliza sekwencji kodującej ponad 400 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, podstawie badania pełnoeksomowego(WES) . 4 6NMD-NGS3600.00do 14 tygodni
Diagnostyczna analiza eksomuSekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego 4 6EXOME-14000.00do 12 tygodni
Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu EXOME-1EXOME-21300.00do uzgodnienia
Dystonia wrażliwa na dopaminę, zespół SegawyAnaliza sekwencji kodującej genów GCH1 i TH z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6DRD-NGS2500.00do 8 tygodni
Dystrofia siatkówkiAnaliza sekwencji kodującej ponad 200 genów z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6RETIN-NGS3600.00do 14 tygodni
GenodermatozyAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6GDM-NGS3600.00do 14 tygodni
HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej genu CBS z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6CBS-NGS2250.00do 8 tygodni
Leukodystrofia metachromatycznaAnaliza sekwencji kodującej genów ARSA i PSAP związanych z występowaniem MLD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6MLD-NGS2500.00do 8 tygodni
Neurodegeneracja z akumulacją żelaza (NBIA)Analiza sekwencji kodującej genów PANK2, WDR45, PLA2G6, C19orf12, FTL i CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6NBIA-NGS2600.00do 8 tygodni
Neuropatie dziedziczneAnaliza sekwencji kodującej ponad 80 genów (panel autorski, obejmujący chorobę Charcota-Mariego-Tootha, CMT) z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6HNEUR-NGS3600.00do 14 tygodni
Niedobór surfaktantuAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6SURF-NGS2500.00do 8 tygodni
Otępienie czołowo-skroniowe (FTD)Analiza sekwencji kodującej 11 genów związanych z występowaniem FTD, wykonywana z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6FTD-NGS2700.00do 8 tygodni
Pakiet badań przesiewowych w kierunku predyspozycji do nowotworów - panel NGSDla osób z rodzinnie uwarunkowanym nowotworem piersi, jajnika i prostaty. Analiza sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6BRCA-NGS2100.00do 8 tygodni
Dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami. Badanie obejmuje analizę sekwencji kodującej 70 genów, których warianty patogenne korelowane są z rozwojem choroby 4 6VIP ONKO-42900.00do 8 tygodni
Wrodzone niedobory odporności/deficyty immunologiczneAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6IMUN-NGS3600.00do 14 tygodni
Wrodzone zaburzenia metabolizmuAnaliza sekwencji kodującej ponad 160 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6IMD-NGS3600.00do 14 tygodni
Zespół AlagilleAnaliza sekwencji kodującej genów JAG1 i NOTCH2 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6ALGS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół Ehlersa-DanlosaAnaliza sekwencji kodującej genów ADAMTS2, B3GALT6, B4GALT7, C1R, C1S, CHST14, COL12A1, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL5A1, COL5A1, DSE, FKBP14, PLOD1, PRDM5, SLC39A13 i ZNF469, z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. Badanie obejmuje geny wszystkich typów EDS, dla których znane jest podłoże genetyczne i możliwa jest analiza NGS (zgodnie z International EDS Classification 2017). 4 6EDS-NGS2500.00do 8 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej wskazanych genów, wytypowanych w zależności od objawów klinicznych choroby, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES). 4 6EDS2-NGS3600.00do 14 tygodni
Choroby tkanki łącznej. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej około 60 genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych EDS. 4 6EDS3-NGS3100.00do 8 tygodni
Zespół Ehlersa-Danlosa typu VI - analiza delecji/duplikacji w genie PLOD1 metodą MLPA 1 6EDS6-MLPA650.00do 8 tygodni
Zespół Klippel-FeilaAnaliza sekwencji kodującej genów GDF6, GDF3 i MEOX1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6KFS-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół SotosaAnaliza sekwencji kodującej genu NSD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 4 6NSD1-NGS2200.00do 8 tygodni
INNE
Analiza pojedynczego amplikonuBadanie wybranego markera z oferty Genomedu 4 6INNE-1350.00do uzgodnienia
Bankowanie materiału genetycznego do czasu wyboru procedury diagnostycznej (nie dłużej niż 5 lat). 4 6INNE-5100.00do uzgodnienia
Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej recesywnie przeprowadzane u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantów genetycznych stwierdzonych w badaniu uprzednio przeprowadzonym w Laboratorium NZOZ Genomed. 6INNE-6600.00do uzgodnienia
Badanie nosicielstwa choroby uwarunkowanej dominująco przeprowadzane u rodzica lub rodzeństwa. Identyfikacja wariantu genetycznego stwierdzonego w badaniu przeprowadzonym w Laboratorium NZOZ Genomed. 6INNE-7300.00do uzgodnienia
Badanie kariotypu w limfocytach krwi obwodowej Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki 1 3
KAR-1490.00do 4 tygodni
Analiza nieprawidłowości liczbowych i jakościowych chromosomów z zastosowaniem klasycznych metod cytogenetyki u obojga partnerów 1 3
KAR-2960.00do 4 tygodni
BADANIE PRZESIEWOWE NOWORODKÓW Badanie przesiewowe w kierunku >50 genetycznie uwarunkowanych jednostek chorobowych. Badanie obejmuje m.in. najczęstsze choroby metaboliczne. Analiza z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS). 6PRZESIEW-NGS2300.00do 4 tygodni
Choroby mitochondrialneAnaliza sekwencji genomu mitochondrialnego z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji. 6mtDNA-NGS1000.00do 8 tygodni
Diagnostyczna analiza eksomuSekwencjonowanie eksomu z zakresem analizy zależnym od rozpoznania klinicznego 4 6EXOME-14000.00do 12 tygodni
Reanaliza danych eksomowych uzyskanych uprzednio w badaniu EXOME-1EXOME-21300.00do uzgodnienia
Genotypowanie CCR5 - prognozowanie wrażliwości na zakażenie wirusem HIVIdentyfikacja wariantu c.554_585del32 w genie CCR5 4 6CCR5-1300.00do 3 tygodni
Identyfikacja płci genetycznejAnaliza z wykorzystaniem markerów genetycznych, specyficznych dla genów AMGX, AMGY i SRY 4 6SRY-1240.00do 3 tygodni
Identyfikacja płci genetycznej materiału poronnego. Badanie do celów prawnych.Analiza materiału poronnego z wykorzystaniem markerów genetycznych, specyficznych dla genów AMGX, AMGY i SRY 2 7MPXY-1300.00do 3 tygodni
Kariotyp molekularny (hybrydyzacja do macierzy CGH)Identyfikacja niezrównoważenia genomu (aneluploidie, delecje, duplikacje, translokacje niezrównoważone) z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 1
 4 6
aCGH-11950.00do 4 tygodni
Autyzm - identyfikacja niezrównoważenia genomu w loci powiązanych z występowaniem objawów choroby, z zastosowaniem hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy 1 4 6aCGH-22150.00do 4 tygodni
Badanie prenatalne po diagnostyce inwazyjnej: aCGH+QF-PCR. Identyfikacja niezrównoważenia genomu (aneluploidie, delecje, duplikacje, translokacje niezrównoważone), identyfikacja płci genetycznej płodu wraz z badaniem QF-PCR (kontaminacja materiałem matczynym, wykluczenie triploidii) 1 7aCGH-42800.00do 6 tygodni
Niedobór surfaktantuAnaliza przesiewowa sekwencji kodującej genów SFTPB, SFTPC i ABCA3 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji 4 6SURF-NGS2500.00do 8 tygodni
Zespół Beckwitha-Wiedemanna Analiza wzoru metylacji wraz z oceną delecji/duplikacji w locus 11p15 metodą MS-MLPA 1 6BWS-MLPA990.00do 8 tygodni
Zespół Silvera-Russella Analiza wzoru metylacji wraz z oceną delecji/duplikacji w locus 11p15 metodą MS-MLPA 1 6SRS1-MLPA850.00do 8 tygodni
Zespoły mikrodelecyjneAnaliza zespołów mikrodelecyjnych: 1p36, 2p16, 2q23 / MBD5, 2q33 / SATB2, 3q29, 9q22.3, 15q24, 17q21, 22q13 / Phelan-McDermid, 5p15 (zespół Cri du Chat), 22q11 (zespół DiGeorge’a), dystalny region 22q11, 10p15, 8q (zespół Langer-Giedion), 17p (zespół Millera-Diekera), zespół mikrodelecyjny NF1, zespół Pradera-Williego / Angelmana, duplikacja MECP2 / Xq28, zespół Rubinstein-Taybi, zespół Smith-Magenis, 5q35.3 (zespół Sotosa), zespół Williamsa, 4p16.3 (zespół Wolfa-Hirschhorna) - metoda MLPA1 6MICDEL-1700.00do 5 tygodni
Analiza zespołów mikrodelecyjnych: 1q21.1 (zespół TAR), 1q21.1 (regiony inne niż TAR), 3q29, 7q36.1 (gen CNTNAP2), 12p11.23 (zaangażowany w schizofrenię), 15q13, 15q24.1 (gen PML, poza regionem zespołu 15q24), 16p11, 17q12, 18q21.2 (gen TCF4), 20p12.2 (gen PAK7) - metodą MLPA 1 6MICDEL-2700.00do 5 tygodni

Uwaga!!!
Istnieje mozliwość modyfikacji stosowanego panelu badawczego w zalezności od indywidualnych potrzeb pacjenta. W takich przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Istnieje równiez mozliwosc opracowania zestawu diagnostycznego dla dowolnej jednostki chorobowej genetycznie uwarunkowanej zgodnie z zapotrzebowaniem Zleceniodawcy.
1 Badanie wykonywane jest w certyfikowanym laboratorium, współpracujacym z NZOZ GENOMED
2 Materiałem do badania jest tkanka utrwalona w bloczku parafinowym
3 Materiałem do badania jest krew pobraną do probówki z heparyną
4 Badanie wykonujemy ze śliny (zestaw Oragene)
5 Badanie wykonujemy z kropli krwi (zestaw do pobierania krwi z palca)
6 Badanie wykonujemy z krwi żylnej pobranej na EDTA (probówka morfologiczna)
7 Materiałem do badania jest fragment trofoblastu
Nomenklatura wariantów wg Human Genome Variation Society (HGVS) v.15.11. Numeracja eksonów zgodna z sekwencją referencyjną HGMD oraz z sekwencją genomową hg38.
Klasyfikacja patogenności wariantów wg. American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG).
Warianty patogenne zidentyfikowane w NGS są potwierdzane metodą Sangera.
Genomed S.A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa, Spółka wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374741 , wysokość kapitału zakładowego 132 130.10 PLN, NIP 7010083563, REGON 141108082