Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2014 - rejestracja zmian statutu spół...
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2014 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/028794/14/795, zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014 r., objęte nowym tekstem jednolitym Statutu Spółki, również uchwalonym podczas powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedmiotem zmiany były następujące postanowienia Statutu Spółki: § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 pkt a oraz § 9 ust. 3.
Przed zmianą § 8 ust. 1 miał następującą treść:
„1. Założycielami spółki pod firmą Genomed S.A. są:
1) Marek Zagulski,
2) Anna Maria Boguszewska – Chachulska,
3) Andrzej Henryk Pałucha,
4) Iwona Wach,
5) Andrzej Migdalski,
6) Katarzyna Sylwia Pieczul,
7) Magdalena Marta Kacprzak,
8) Agnieszka Marta Sobczyńska – Tomaszewska,
zwani łącznie „Założycielami 1”
oraz
9) MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
zwany dalej „Założycielem 2” lub „MCI.BioVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym”,
10) Bogusław Bobula,
11) Andrzej Ireneusz Chmielowiec,
12) Paweł Michał Chmielowiec.”

Treść § 8 ust. 1 po zmianie brzmi:
„1. Założycielami spółki pod firmą Genomed S.A. są:
1) Marek Zagulski,
2) Anna Maria Boguszewska – Chachulska,
3) Andrzej Henryk Pałucha,
4) Iwona Wach,
5) Andrzej Migdalski,
6) Katarzyna Sylwia Pieczul,
7) Magdalena Marta Kacprzak,
zwani łącznie „Założycielami 1”
oraz
8) MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
zwany dalej „Założycielem 2” lub „MCI.BioVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym”,
9) Bogusław Bobula,
10) Andrzej Ireneusz Chmielowiec,
11) Paweł Michał Chmielowiec,
12) Agnieszka Marta Sobczyńska – Tomaszewska.”

Przed zmianą § 9 ust. 1 pkt a miał następującą treść:
„a) 1.219.000 (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0000001 do 1219000,”
Treść § 9 ust. 1 pkt a po zmianie brzmi:
„a) 1.219.000 (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1219000,”
Przed zmianą § 9 ust. 3 miał następującą treść:
„Akcje serii A o numerach od 0000001 do 1219000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”
Treść § 9 ust. 3 po zmianie brzmi:
„Akcje serii A o numerach od 0000001 do 0647000 oraz od 675559 do 1219000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”
W załączeniu przekazujemy nowy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarzadu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive