Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 9/2016 - rejestracja zmian statutu spół...
Current ReportsPrint
Raport EBI 9/2016 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2016 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/60322/16/808, zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2016 r., objęte nowym tekstem jednolitym Statutu Spółki, również uchwalonym podczas powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przedmiotem zmiany były następujące postanowienia Statutu Spółki: §9, § 14 ust. 7 oraz uchylono § 14 ust. 5.

Przed zmianą § 9 miał następującą treść:

„§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.130,10 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści 10/100) złotych. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.219.000 (słownie: jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1219000,

b) 102.301 (słownie: sto dwa tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 102301.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).

3. Akcje serii A o numerach od 0000001 do 0647000 oraz od 675559 do 1219000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte przez Akcjonariuszy w następujący sposób:

- Marek Zagulski objął 262 000 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach od 0000001 do 0262000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 26 200,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych),

- Anna Maria Boguszewska – Chachulska objęła 109 500 (sto dziewięć tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 0262001 do 0371500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 10 950,00 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych),

- Andrzej Pałucha objął 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach od 0371501 do 0445500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych),

- Iwona Wach objęła 74 000 (siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach od 0445501 do 0519500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 7 400,00 zł (siedem tysięcy czterysta złotych),

- Andrzej Migdalski objął 64 000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach od 0519501 do 0583500, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 6 400,00 zł (sześć tysięcy czterysta złotych),

- Katarzyna Sylwia Pieczul objęła 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 0583501 do 0608000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 2450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),

- Magdalena Marta Kacprzak objęła 39 000 (trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 0608001 do 0647000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 3900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych),

- Agnieszka Marta Sobczyńska –Tomaszewska objęła 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji imiennych serii A, o numerach od 0647001 do 0670000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 2 300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych),

- MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty objął 488 000 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 0670001 do 1158000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 48 800,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych),

- Bogusław Bobula objął 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1158001 do 1182500 o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),

- Andrzej Ireneusz Chmielowiec objął 24 500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach od 1182501 do 1207000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),

- Paweł Michał Chmielowiec objął 12 000 (dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od

1207001 do 1219000, o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja, o łącznej wartości 1 200,00 zł

(jeden tysiąc dwieście).

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

6. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest

kolejną literą alfabetu.”

Treść § 9  po zmianie brzmi:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.130,10 (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści 10/100) złotych. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a) 1.183.084  (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0000001 do 0670000 oraz od 0675917  do 0700000 i od 0730001 do 1219000,

b) 35.916 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0670001 do 0675916 oraz od 0700001 do 0730000.

c) 102.301 (słownie: sto dwa tysiące trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 102301.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).

3. Akcje serii A1 o numerach od 0000001 do 0647000 oraz od 0675917  do 0700000 i od 0730001 do 1219000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

5. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Każda kolejna emisja oznaczona jest kolejną literą alfabetu.”

Przed uchyleniem § 14 ust. 5 miał następującą treść:

„5. Na każdą uprzywilejowaną akcję imienną serii A w kapitale zakładowym przypadać będą dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Przed zmianą § 14 ust. 7 miał następującą treść:

„7. Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w siedzibie Spółki, a także w innym miejscu na terytorium Polski, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Akcjonariuszy.”

Treść § 14 ust. 7 po zmianie brzmi:

„7. Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki albo w miejscowości Raszyn albo w miejscowości Rybie. Za zgodą Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie może się odbyć także w innym miejscu na terytorium Polski.”


W załączeniu przekazujemy nowy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarząduodwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive