Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 4/2017 - warunkowa rejestracja akcji se...
Current ReportsPrint
Raport EBI 4/2017 - Warunkowa rejestracja akcji serii A2    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. ("Spółka, Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 20 lutego 2017 roku powziął informację podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwały nr 102/17 z dnia 17 lutego 2017 r. w przedmiocie warunkowej rejestracji akcji Emitenta.
Zgodnie z powyższą uchwałą, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w KDPW 35.916 (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset szesnaście) istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A2 Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLGNOMD00024, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.
Z chwilą rejestracji powyższych akcji w KDPW zostaną one zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), w związku z czym nie będą mieć formy dokumentu.
W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie akcji serii A2 do alternatywnego systemu obrotu powinno pozytywnie wpłynąć na kształtowanie się płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect.
Ogólna liczba wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 1.321.301 (milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta jeden) akcji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive