Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 5/2013 - odwołanie i rezygnacja z publi...
Current ReportsPrint
Raport EBI 5/2013 - Odwołanie i rezygnacja z publikacji prognoz wyników Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Spółki Genomed S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie odwołania prognoz wyników finansowych Spółki na lata 2013 i 2014, zawartych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz, o których Spółka poinformowała w raporcie nr 8/2001 opublikowanym dnia 31.05.2011 roku. Zarząd Spółki informuje również, że podjął decyzję o rezygnacji z dalszego podawania do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych Spółki

Odwołanie prognozy wyników finansowych Spółki spowodowane jest czynnikami niezależnymi od Spółki, a dotyczącymi w szczególności opóźnień we wdrożeniu do badań medycznych na świecie i w Polsce, technologii sekwencjonowania genomowego trzeciej generacji. Brak możliwości wykorzystania technologii trzeciej generacji uniemożliwia Spółce przedstawienie akceptowalnej cenowo oferty analizy pełnych genomów, skierowanej do klienta indywidualnego.
Niepewność na rynku dotycząca określenia horyzontu czasowego dla zastosowania wysoko wyspecjalizowanej technologii genomowej powoduje, że wyniki przychodowe Spółki w najbliższym czasie są trudne do oszacowania i mogą w sposób istotny różnić się od publikowanych wcześniej prognoz. Możliwe są odchylenia przewyższające zakładane wielkości przychodów o poziom wyższy niż 20% w stosunku do przedstawianych przez Spółkę parametrów.

Obecne działania Spółki skoncentrowane są na świadczeniu mniej kosztownych, lecz kompleksowych usług w zakresie diagnostyki molekularnej, w tym także opartych na sekwencjonowaniu genomowym, kierowanych głównie do instytucji opieki zdrowotnej i pacjentów indywidualnych. Tak skonstruowane portfolio produktowe jest również przygotowaniem Spółki do ekspansji na rynki zagraniczne, na których istnieje znacznie większy popyt na usługi oferowane przez Genomed S.A.

Zarząd Genomed S.A. podaje do wiadomości inwestorów, iż w Spółce prowadzone są intensywne prace badawczo-rozwojowe, wspomagane uzyskanymi w ostatnim okresie dotacjami. Koncentrują się one na przygotowaniu nowych, wielkoskalowych testów, opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji. Jednocześnie tworzona jest, do komercyjnego wykorzystania, polska referencyjna baza genomowa mająca ułatwić diagnozowanie chorób genetycznych w Polsce i będąca podstawą do analizy pełnych genomów.
Zarząd Spółki wyraża nadzieję, że powyższe działania w niedalekiej przyszłości zaowocują dynamicznym zwiększaniem przychodów ze sprzedaży najbardziej dochodowej części oferty Spółki.

Raport

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
  • Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive