Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 11/2013 - wniosek akcjonariusza genomed...
Current ReportsPrint
Raport EBI 11/2013 - Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed Spółka Akcyjna  („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 6 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za   rok obrotowy 2012,
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu”, został zamieszczony w punkcie 15 porządku obrad.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez akcjonariusza wniosek i projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.

Podstawa prawna:  Inne uregulowania.

Załączniki:

Osoby reprezentujące Spółkę:
 • Marek Zagulski - Prezes Zarządu
 • Anna Boguszewska – Chachulska - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive