Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 11/2019 - podjęcie uchwały zwyczajnego ...
Current ReportsPrint
Raport EBI 11/2019 - Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. ("Emitent", "Spółka"") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r., po pozytywnej ocenie przez Radę Nadzorczą Emitenta wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 r., w wysokości 1.479.245,62 zł, podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 1.321.301,00 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,

2) kwotę 157.944,62 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidenda wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) brutto na jedną akcję Spółki.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 3 lipca 2019 r. ("Dzień dywidendy").

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu: 16 sierpnia 2019 r.


Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarząd
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive