Strona główna > Privacy policy
Banner
Privacy Policy
Print
Polityka prywatności    

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO"), informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Genomed S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, (dalej jako ADO);
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , za pomocą telefonu: (+48) 22 644 60 19, drogą pocztową: ul. Ponczowa 12 , 02-971 Warszawa;
 3. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się za pomocą e-maila: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , drogą pocztową na adres jw.
 4. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa i siedziba firmy (adres zamieszkania), adres poczty elektronicznej, numer telefonu
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
  Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Genomed SA. Nie dotyczy serwisu "Diagnostyka genetyczna". art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do wykonania umowy: świadczenia usług drogą elektroniczną, dokonywania zakupów oraz zamawiania badań w serwisie www.genomed.pl
 7. Punkt powyższy nie dotyczy dobrowolnej zgody na wykorzystywanie danych w celach marketingowych
 8. Twoje dane osobowe będą ujawniane:
  1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO
  2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą
   • podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług
   z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 9. Dane będą przechowywane przez ADO przez następujący okres:
  Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
  Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
  Przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Genomed SA. Nie dotyczy serwisu "Diagnostyka genetyczna". Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, wycofania zgody
 10. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 11. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe podane przez Ciebie możesz samodzielnie edytować i usuwać na stronie http:/genomed.nauka/index.php/pl/nauka, zakładka "Moje konto";
 12. W stosunku do Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu;
 13. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

   Zasady bezpieczeństwa

Genomed S.A. zgodnie z art. 32 RODO zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, jakie są w tej chwili dostępne.

Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer ). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

 • W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
 • W przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Genomed S.A nie przechowuje danych o kartach kredytowych klientów. Dane te poprzez Centrum Autoryzacji DotPay przekazywane są bezpośrednio do banku.
Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj się" widoczny w prawym górnym rogu.
Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z dokonaniem operacji wylogowania.

Klauzula RODO do pobrania.