SpółkaDrukuj
dr hab. Anna Maria Boguszewska-Chachulska    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Prezes Zarządu Genomed S.A.

Kadencja od  01.07.2020 do 01.07.2022

Od 2013 - Prezes Zarządu Genomed S.A.
2009 - 2013 Członek Zarządu Genomed S.A. (poprzednio: Genomed Sp. z o.o.)
2008 - 2009 Członek Rady Nadzorczej Genomed Sp. z o.o.
2009 - 2010 Profesor nadzwyczajny, Instytut Biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
1990 - 2008 Starszy Asystent i Adiunkt w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN

Kariera naukowa

2008 Habilitacja w dyscyplinie nauk biologicznych, w dziedzinie biologia, temat: „Helikaza
         NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C – potencjalny cel terapii antywirusowej”
1998 Doktorat w dziedzinie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN,
         temat: „Potato virus Y phylogeny and engineered virus resistance”
1990 Stopień magistra biologii na Uniwersytecie Warszawskim
1984 - 1990 Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: biologia molekularna)

Pani Anna Boguszewska-Chachulska otrzymała stypendium habilitacyjne l’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki w 2006 roku. Współzałożycielka (2007 r.) i współwłaścicielka Genomed Sp. z o.o. (początkowo DNA Serwis Sp. z o.o.).
W latach 2009-2010 organizowała nową pracownię jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Kierownik licznych projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych w dziedzinie genetyki, m.in. współfinansowanych z programów INNOTECH i STRATEGMED, w tym projektu „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej”, który umożliwił powstanie polskiej, genomowej bazy referencyjnej POLGENOM, opartej na genomach zdrowych długowiecznych. Autorka licznych publikacji naukowych i 4 patentów z dziedziny farmakoterapii, genetyki i wirusologii.
Zdobyła 2-gie miejsce w kategorii firm poniżej 50 mln obrotu rocznie w rankingu „100 Kobiet Biznesu” 2017.

Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie została skazana za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Anna Boguszewska-Chachulska pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według oświadczenia członka Zarządu, brak jest powiązań pomiędzy nim a innym akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.


SPIS PRAC NAUKOWYCH:

 • Stankiewicz-Drogoń A, Dörner B, Erker T, Boguszewska-Chachulska AM. Synthesis of new acridone derivatives, inhibitors of NS3 helicase, which efficiently and specifically inhibit subgenomic HCV replication. 2010 J Med Chem. 53, 3117-26.
 • Najda-Bernatowicz A, Krawczyk M, Stankiewicz-Drogoń A, Bretner M, Boguszewska-Chachulska AM. Studies on the anti-hepatitis C virus activity of newly synthesized tropolone derivatives: identification of NS3 helicase inhibitors that specifically inhibit subgenomic HCV replication. 2010 Bioorg Med Chem. 18, 5129-36.
 • Krawczyk M., Stankiewicz-Drogoń A., Haenni A.-L., and Boguszewska-Chachulska A. Fluorometric assay of helicase activity w: Helicases. Methods and Protocols, Series: Methods in Molecular Biology, Vol.587 Abdelhaleem, Mohamed M. (Ed.) 2010, XII,ISBN: 978-1-60327-354-1
 • Krawczyk M., Wasowska-Lukawska M., Oszczapowicz I., Boguszewska-Chachulska A.M., Amidinoanthracyclines - a new group of potential anti-hepatitis C virus compounds. 2009. Biol. Chem. 390, 351-360
 • Stankiewicz-Drogon A., Palchykovska L.G., Kostina V.G., Alexeeva, I.V., Shved A.V., and Boguszewska-Chachulska A.M. New acridone-4-carboxylic acid derivatives as potential inhibitors of Hepatitis C virus infection. 2008. Bioorg. Med. Chem. 16, 8846-8852
 • Gozdek A., Poznański, J., Stankiewicz-Drogoń A. and Boguszewska-Chachulska A.M Circular dichroism analysis for multidomain proteins: studies of the irreversible unfolding of Hepatitis C virus helicase.” 2008. Acta Biochim. Pol. 55, 57-66
 • Gozdek A., Zhukov I., Polkowska A., Poznanski J., Stankiewicz-Drogon A., Pawlowicz J.M., Zagórski-Ostoja W., Borowski P., and Boguszewska-Chachulska A.M. NS3 peptide, a novel potent Hepatitis C virus NS3 helicase inhibitor, its mechanism of action and antiviral activity in the replicon system. 2008. Antimicrob. Agents Chemother. 52, 393-401
 • Boguszewska-Chachulska AM, Krawczyk M, Najda A, Kopanska K, Stankiewicz-Drogon A, Zagorski-Ostoja W, Bretner M. Searching for a new anti-HCV therapy: Synthesis and properties of tropolone derivatives. 2006. Biochem Biophys Res Commun. 341, 641-647
 • Palucha A., Loniewska A., Satheshkumar S., Boguszewska-Chachulska A.M., Umashankar M., Milner M., Haenni A.-L. and Savithri H.S. Virus-Like Particles: Models for Assembly Studies and Foreign Epitope Carriers. 2005. Progress Nucl. Acid Res. Mol. Biol. 80, 135-168
 • Boguszewska-Chachulska A.M and Haenni A.-L. RNA viruses redirect host factors to better amplify their genome. 2005. Adv. Virus Res. 65, 29-61
 • Boguszewska-Chachulska A.M., Krawczyk M., Stankiewicz A., Gozdek A., Haenni A.-L., Strokovskaya L. Direct fluorometric measurement of hepatitis C virus helicase activity. 2004, FEBS Lett. 567, 253-258
 • Hyman L.E., Kwon E., Ghosh S., McGee J., Chachulska A.M., Jackson T., Baricos W.H. Binding to elongin C inhibits degradation of interacting proteins in yeast. 2002. J. Biol. Chem. 277, 15586-15591
 • Zagórski W., Chachulska A., Lipska-Dwużnik A., Flis B., Pałucha A. Molecular phylogeny as a tool for controlling Potato Virus Y spread. Use of agriculturally important genes in biotechnology. G. Hradzina (Ed.) IOS Press, 2000, 148-152
 • Flis B., Chachulska A., Pałucha A. Performance of virus resistant transgenic potatoes. Use of agriculturally important genes in biotechnology. G. Hradzina (Ed.) IOS Press, 2000, 142-147 Doroszewska T., Chachulska A.M. Możliwości uzyskania odporności na choroby wirusowe tytoniu. 2000, Biotechnologia 4 (51), 128-141
 • Jackson T., Kwon E., Chachulska A.M., Hyman L.E. “Novel roles of Elongin C in yeast.” 2000. Bioch. Biophys. Acta 1491, 161-176
 • Chachulska A.M., Chrzanowska M., Robaglia C. and Zagórski W. “Tobacco veinal necrosis determinants are unlikely to be located within the 5’ and 3’ terminal sequences of the potato virus Y genome.” 1997, Arch. Virol., str. 67, 189-197
 • Chachulska A.M., Fakhfakh H., Robaglia C., Granier F., Zagórski W. and Vilaine F. Synthesis of potyvirus full-length cDNA copies suitable for the analysis of genome polymorphism. 1997, J. Virol. Methods 67, 189-197
 • Chachulska A.M., Chrzanowska M., Flis B., Krzymowska M., Lipska-Dwużnik A., Robaglia C. and Zagórski W. Potato and tobacco cultivars transformation towards potato virus Y resistance. 1997, Biotechnologia 4 (39), str. 38-48.
 • Chrzanowska M., Doroszewska T., Chachulska A. Charakterystyka szczepów wirusa Y występujących w Polsce w uprawach tytoniu i ziemniaka. 1997, Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 37 (2), str. 327-329
 • Marie-Jeanne V., Chachulska A.M., Fakhfakh H., Le Romancer M., Robaglia C. et Astier-Manifacier S. "Polymorphisme de sequence dans la region 5' non-codante et P1 de l'ARN de PVY." 1995 , Annales du Tabac, 27(2), str. 59-64
 • Chachulska A.M. i Zagórski W. “Analiza sekwencyjna genomów izolatów wirusa Y ziemniaka” w “ Wybranych zagadnieniach biotechnologii roślin” pod redakcją K. Wypijewskiego. 1996. str. 71-83
 • Marie-Jeanne Tordo V., Chachulska A.M., Fakhfakh H., Le Romancer M., Robaglia C. and Astier-Manifacier S. "Sequence polymorphism in the 5'NTR and in the P1 coding region of Potato Virus Y genomic RNA.", 1995, J.Gen.Virol., 76, str. 939-949
 • Chachulska A.M."Rybozymy - katalityczne czasteczki RNA", 1992, Postepy Biochemii, 38, str.64-74


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive