Reklama
Reklama

SpółkaDrukuj
dr Andrzej Pałucha    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Zarządu Genomed S.A.
  • Absolwent Wydziału Biologii UW (1990)
  • Doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN (1996)
  • Podoktorski staż naukowy w Narodowym Instytucie Zdrowia w Warszawie (1997)
  • Współpraca z pracownią sekwencjonowania DNA IBB PAN (2003-2007)
  • Współzałożyciel i współwłaściciel Spółki Genomed S.A.
  • Członek Zarządu Genomed Sp. z o.o., Genomed S.A. (2009 - )
W okresie ostatnich trzech lat Pan Andrzej Pałucha był i pozostaje wspólnikiem oraz członkiem organów zarządzających:
  • Other Gravity sp. z o.o. – wspólnik, prezes zarządu
Pan Andrzej Pałucha nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Pałucha nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Pałucha pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Andrzej Pałucha nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Pałucha nie jest wpisany w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według oświadczenia członka Zarządu brak jest powiązań pomiędzy nim a innym akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive