Strona główna > O firmie > Zarząd
Zarząd
Drukuj

Prezes Zarządu Genomed S.A.

Wykształcenia, uzyskane stopnie naukowe


1984-1990 Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: biologia molekularna)
1990 Stopień magistra biologii na Uniwersytecie Warszawskim
1998 Doktorat w dziedzinie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, temat: „Potato virus Y phylogeny and engineered virus resistance”
2008 Habilitacja w dyscyplinie nauk biologicznych, w dziedzinie biologia, temat: „Helikaza NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C – potencjalny cel terapii antywirusowej”

Przebieg pracy zawodowej


1990 - 1992 Asystent w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
1993 - 1998 Starszy asystent w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
1998 - 2008 Adiunkt w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
2009 - 2010 Profesor nadzwyczajny, Instytut Biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
2009 - 2013 Członek Zarządu Genomed Sp. z o.o., Genomed SA
2013 -          Prezes Zarządu Genomed SA

Nagrody i wyróżnienia


30.06.1998 Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego – nagroda I stopnia za “Twórczy wkład w wirusologię molekularną roślin”
18.11.1999 Wyróżnienie Polskiej Akademii Nauk za współautorstwo cyklu wybitnych prac poświęconych zagadnieniu:“RNA genomy patogenów roślin użytkowych - struktury, funkcje, kontrola i rozprzestrzenianie”
23.03.2006 Nagroda IBB PAN za pracę monograficzną opublikowaną w Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 80, 135-68.
04.12.2006 Stypendium habilitacyjne l`Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2006 przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO

Doświadczenie naukowe

 • Kierownik projektu badawczego KBN Nr 5P06A04010p04 “Konstrukcja roślin transgenicznych, odpornych na infekcje wirusem Y ziemniaka”, 1996-1998
 • Wykonawca projektu „Poszukiwanie nowych inhibitorów RNA helikazy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)-potencjalnych środków przeciwwirusowych do terapii i profilaktyki chorób indukowanych przez HCV” realizowanego w ramach V Programu Tematycznego, akronim ‘HCV Inhibitors” (kontrakt nr QLK2-CT-2002-01079), 2001-2005
 • Kierownik projektu badawczego MEiN Nr 2 P05A 03829 „Inhibitory helikazy RNA wirusa zapalenia watroby typu C(HCV) a polimorfizm genetyczny HCV”, 2005-2008 Kierownik projektu badawczego w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ- MIN-014/P05/2004, 2005-2008
 • Promotor dwu prac doktorskich (zakończonych w 2009 r.), opieka naukowa nad jedną pracą doktorską (zakończonej w 2008)
 • Promotor trzech prac magisterskich (zakończonych w 2007 i 2010 roku)
 • Promotor 3 prac dyplomowych inzynierskich (zakończonych w 2010 r)

Doświadczenie biznesowe

2002 - 2007 Współpraca z serwisem usługowym Oligo.pl w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN jako specjalistka ds. syntez specjalnych, odpowiedzialna za wprowadzanie do oferty nowych produktów – oligonukleotydów modyfikowanych i enzymów restrykcyjnych; i za organizację współpracy i kontakty z firmami Metabion International AG oraz EURx Sp z o.o.

2007- 2008 Współzałożycielka, współwłaścicielka i członek Rady Nadzorczej Genomed Sp. z o.o. (początkowo DNA Serwis Sp. z o.o.)


Wnioski patentowe:

 • P408727 „Zestaw diagnostyczny i sposób jednoczesnego wykrywania mutacji w obrębie genu NF1 dla grupy pacjentów z podejrzeniem choroby Recklinghausena”, zgłoszone 30.06.2014
 • P186760 “Nowy wektor binarny i sposób jego konstrukcji”, trwa od 09.10.1997, przyznany 27.05.2004
 • P186761 “Sposób otrzymywania roślin odpornych na wirus Y ziemniaka (PVY)”, trwa od 09.10.1997, przyznany 28.06.2004

Zgłoszenia patentowe:

 • P369883 „Analogi Tropolonu jako inhibitory NTPazy/helikazy wirusów z rodziny Flaviviridae i środki przeciwwirusowe” zgłoszone 03.09.2004
 • P381377 "Pochodne akrydonowe, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie" zgloszone 02.12.2006
 • P381714 „Nowe zastosowanie medyczne pochodnych antybiotyków antracyklinowych” zgłoszone 07.02.2007; zgłoszone w Międzynarodowym Urzędzie Patentowym w dniu 07.02.2008, numer zgłoszenia PCT/PL2008/000010

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

 • 22 publikacje w czasopismach naukowych, w tym 16 w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej, oraz 3 rozdziały w zagranicznych monografiach naukowych, liczba cytowań – 174 wg. Google Scholar 23.07.2010, przeszukiwanie na: Boguszewska-Chachulska A i Chachulska A.
 • Otrzymanie transgenicznych roślin ziemniaka Irga odpornych na infekcje wirusem PVY
 • Opracowanie nowatorskiej metody badania aktywności helikazy wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) – testu fluorescencyjnego
 • Wyselekcjonowanie skutecznych inhibitorów replikacji HCV, potencjalnych leków antywirusowych, aktywnych w stężeniach poniżej 1 mikromola, o indeksie terapeutycznym >100, przy wykorzystaniu systemu subgenomowych replikonów w komórkach nowotworu wątroby Huh-7 i selekcja skutecznych inhibitorów replikacji HCV

Najważniejsze osiągnięcia biznesowe:

 • Współudział w uzyskaniu dofinansowania z funduszu MCI.BioVentures (1.8 mln PLN), pierwszej inwestycji funduszu biotechnologicznego w Polsce, i w uruchomieniu oraz rozwijanie działalności nowatorskiej firmy biotechnologicznej, której celem jest rozwój molekularnej diagnostyki medycznej i spersonalizowanej genomiki.


SPIS PRAC NAUKOWYCH:

 • Stankiewicz-Drogoń A, Dörner B, Erker T, Boguszewska-Chachulska AM. Synthesis of new acridone derivatives, inhibitors of NS3 helicase, which efficiently and specifically inhibit subgenomic HCV replication. 2010 J Med Chem. 53, 3117-26.
 • Najda-Bernatowicz A, Krawczyk M, Stankiewicz-Drogoń A, Bretner M, Boguszewska-Chachulska AM. Studies on the anti-hepatitis C virus activity of newly synthesized tropolone derivatives: identification of NS3 helicase inhibitors that specifically inhibit subgenomic HCV replication. 2010 Bioorg Med Chem. 18, 5129-36.
 • Krawczyk M., Stankiewicz-Drogoń A., Haenni A.-L., and Boguszewska-Chachulska A. Fluorometric assay of helicase activity w: Helicases. Methods and Protocols, Series: Methods in Molecular Biology, Vol.587 Abdelhaleem, Mohamed M. (Ed.) 2010, XII,ISBN: 978-1-60327-354-1
 • Krawczyk M., Wasowska-Lukawska M., Oszczapowicz I., Boguszewska-Chachulska A.M., Amidinoanthracyclines - a new group of potential anti-hepatitis C virus compounds. 2009. Biol. Chem. 390, 351-360
 • Stankiewicz-Drogon A., Palchykovska L.G., Kostina V.G., Alexeeva, I.V., Shved A.V., and Boguszewska-Chachulska A.M. New acridone-4-carboxylic acid derivatives as potential inhibitors of Hepatitis C virus infection. 2008. Bioorg. Med. Chem. 16, 8846-8852
 • Gozdek A., Poznański, J., Stankiewicz-Drogoń A. and Boguszewska-Chachulska A.M Circular dichroism analysis for multidomain proteins: studies of the irreversible unfolding of Hepatitis C virus helicase.” 2008. Acta Biochim. Pol. 55, 57-66
 • Gozdek A., Zhukov I., Polkowska A., Poznanski J., Stankiewicz-Drogon A., Pawlowicz J.M., Zagórski-Ostoja W., Borowski P., and Boguszewska-Chachulska A.M. NS3 peptide, a novel potent Hepatitis C virus NS3 helicase inhibitor, its mechanism of action and antiviral activity in the replicon system. 2008. Antimicrob. Agents Chemother. 52, 393-401
 • Boguszewska-Chachulska AM, Krawczyk M, Najda A, Kopanska K, Stankiewicz-Drogon A, Zagorski-Ostoja W, Bretner M. Searching for a new anti-HCV therapy: Synthesis and properties of tropolone derivatives. 2006. Biochem Biophys Res Commun. 341, 641-647
 • Palucha A., Loniewska A., Satheshkumar S., Boguszewska-Chachulska A.M., Umashankar M., Milner M., Haenni A.-L. and Savithri H.S. Virus-Like Particles: Models for Assembly Studies and Foreign Epitope Carriers. 2005. Progress Nucl. Acid Res. Mol. Biol. 80, 135-168
 • Boguszewska-Chachulska A.M and Haenni A.-L. RNA viruses redirect host factors to better amplify their genome. 2005. Adv. Virus Res. 65, 29-61
 • Boguszewska-Chachulska A.M., Krawczyk M., Stankiewicz A., Gozdek A., Haenni A.-L., Strokovskaya L. Direct fluorometric measurement of hepatitis C virus helicase activity. 2004, FEBS Lett. 567, 253-258
 • Hyman L.E., Kwon E., Ghosh S., McGee J., Chachulska A.M., Jackson T., Baricos W.H. Binding to elongin C inhibits degradation of interacting proteins in yeast. 2002. J. Biol. Chem. 277, 15586-15591
 • Zagórski W., Chachulska A., Lipska-Dwużnik A., Flis B., Pałucha A. Molecular phylogeny as a tool for controlling Potato Virus Y spread. Use of agriculturally important genes in biotechnology. G. Hradzina (Ed.) IOS Press, 2000, 148-152
 • Flis B., Chachulska A., Pałucha A. Performance of virus resistant transgenic potatoes. Use of agriculturally important genes in biotechnology. G. Hradzina (Ed.) IOS Press, 2000, 142-147 Doroszewska T., Chachulska A.M. Możliwości uzyskania odporności na choroby wirusowe tytoniu. 2000, Biotechnologia 4 (51), 128-141
 • Jackson T., Kwon E., Chachulska A.M., Hyman L.E. “Novel roles of Elongin C in yeast.” 2000. Bioch. Biophys. Acta 1491, 161-176
 • Chachulska A.M., Chrzanowska M., Robaglia C. and Zagórski W. “Tobacco veinal necrosis determinants are unlikely to be located within the 5’ and 3’ terminal sequences of the potato virus Y genome.” 1997, Arch. Virol., str. 67, 189-197
 • Chachulska A.M., Fakhfakh H., Robaglia C., Granier F., Zagórski W. and Vilaine F. Synthesis of potyvirus full-length cDNA copies suitable for the analysis of genome polymorphism. 1997, J. Virol. Methods 67, 189-197
 • Chachulska A.M., Chrzanowska M., Flis B., Krzymowska M., Lipska-Dwużnik A., Robaglia C. and Zagórski W. Potato and tobacco cultivars transformation towards potato virus Y resistance. 1997, Biotechnologia 4 (39), str. 38-48.
 • Chrzanowska M., Doroszewska T., Chachulska A. Charakterystyka szczepów wirusa Y występujących w Polsce w uprawach tytoniu i ziemniaka. 1997, Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin 37 (2), str. 327-329
 • Marie-Jeanne V., Chachulska A.M., Fakhfakh H., Le Romancer M., Robaglia C. et Astier-Manifacier S. "Polymorphisme de sequence dans la region 5' non-codante et P1 de l'ARN de PVY." 1995 , Annales du Tabac, 27(2), str. 59-64
 • Chachulska A.M. i Zagórski W. “Analiza sekwencyjna genomów izolatów wirusa Y ziemniaka” w “ Wybranych zagadnieniach biotechnologii roślin” pod redakcją K. Wypijewskiego. 1996. str. 71-83
 • Marie-Jeanne Tordo V., Chachulska A.M., Fakhfakh H., Le Romancer M., Robaglia C. and Astier-Manifacier S. "Sequence polymorphism in the 5'NTR and in the P1 coding region of Potato Virus Y genomic RNA.", 1995, J.Gen.Virol., 76, str. 939-949
 • Chachulska A.M."Rybozymy - katalityczne czasteczki RNA", 1992, Postepy Biochemii, 38, str.64-74

Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie została skazana za
przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja
podmiotu, w którym Pani Anna Boguszewska-Chachulska pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej
lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według oświadczenia członka Zarządu brak jest powiązań pomiędzy nim a innym akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.