Strona główna > O firmie > Zarząd
Zarząd
Drukuj
Członek Zarządu Genomed S.A.

Zatrudnienie:

  • 2013 - Członek Zarządu Genomed S.A.
  • 2010-2013 - Prezes Zarzadu Genomed Sp. z o.o., Genomed S.A.
  • 2007-2009 Genomed Sp. z o.o., dyrektor operacyjny, członek zarządu, współwłaściciel
  • 2000-2007 Organizacja i zarządzanie komercyjnym serwisem Oligo.pl (usługi sekwencjonowania i syntezy DNA)
  • 1998-1999 Staż podoktorski Luisiana State University Medical Center USA
  • 1992-2007 Organizacja i prowadzenie Laboratorium Sekwencjonowania DNA, Instytut Biochemi i Biofizyki PAN

Kariera naukowa:

  • Habilitacja, 2008, "Genomika od drożdży do pantofelka- ewolucja przez duplikację" Instytut Biochemi i Biofizyki PAN
  • Doktorat, 1998, "The functional analysis of the yeast S.cerevisiae chromosome II open reading frames" Instytut Biochemi i Biofizyki PAN
  • Studia doktoranckie, 1993-1998, Uniwersytet Paris VI (stypendium rządu francuskiego)
  • Magister, 1990, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Publikacje:

Google Citations, h-index


Pan Marek Zagulski nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Zagulski nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Zagulski pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Marek Zagulski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marek Zagulski nie jest wpisany w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według oświadczenia członka Zarządu brak jest powiązań pomiędzy nim a innym akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.