Language:
CompanyPrint
Jakub Swadźba    

Attention: open in a new window.

Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A.
Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 23 czerwca 2021 roku.

Ukończył Akademię Medyczną M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) w 1990 r. Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych. Autor licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Współtwórca nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się szczególnie na zespole antyfosfolipidowym, nowoczesnych metodach jego diagnostyki i leczenia.

Założyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka Sp. z o.o. – lidera branży diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, spółki która zatrudnia ponad 5 tys. pracowników, z których ponad tysiąc to diagności i lekarze ze specjalizacjami, prowadzi ponad 140 laboratoriów, rocznie obsługuje 15 milionów pacjentów, współpracuje z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 milionów badań.

W okresie ostatnich trzech lat Pan Jakub Swadźba był lub pozostaje wspólnikiem oraz członkiem organów następujących podmiotów:

 • Diagnostyka Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,
 • Regenmed Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 • Prosmed Sp. z o.o. – członek Zarządu (spółka wykreślona z rejestru w 2017 r. w wyniku połączenia z inną spółką),
 • Pracodawcy medycyny prywatnej (związek pracodawców) – członek Zarządu,
 • Platforma Badań Genetycznych Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
 • Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. – członek Zarządu,
 • House-Med Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej,
 • Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki – członek Rady Fundatorów,
 • Diagnostyka Turcja Sp. z o.o. – Wspólnik, członek Zarządu,
 • Diagnostyka Bank komórek Macierzystych Sp. z o.o. – członek Zarządu do 30 czerwca 2017 r.,
 • ABP Investments Sp.z  o.o. – Wspólnik, członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Swadźba, poza działalnością w Diagnostyka Sp. z o.o. (jako wspólnik i Prezes Zarządu) obejmującą również kontrolę spółek zależnych nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Swadźba nie został skazany za przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Jakub Swadźba pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego za wyjątkiem likwidacji spółki pod firmą Diag System Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, która została postawiona w stan likwidacji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji z dnia 11 kwietnia 2013 r. a wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS w dniu24 kwietnia 2015 r. W wyżej wskazanej spółce Pan Jakub Swadźba nie pełnił funkcji w organie zarządzającym ani organie nadzoru w okresie likwidacji ani w okresie ją poprzedzającym (funkcję w organie zarządzającym pełnił do roku 2008).

Pan Jakub Swadźba nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem udziału jako członek (Prezes) zarządu spółek Diagnostyka Sp. z o.o. oraz Oncogene Sp. z o.o., które prowadzą działalność na tym samym rynku sprzedaży badań laboratoryjnych z zakresu genetyki. 

Pan Jakub Swadźba nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Swadźba jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki (Diagnostyka Sp. z o.o., będąc wspólnikiem oraz Prezesem Zarządu tej spółki).

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wg Ustawy o biegłych rewidentach art 129 ust. 3.