Strona główna > Information > Information > Polityka zrównoważonego rozwoju
Information
Print
Polityka zrównoważonego rozwoju    

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Projekt realizuje zapisy artykułu 17 Zrównoważony Rozwój Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.

Podstawowe w systemie prawa Wspólnoty Europejskiej przepisy dotyczące ochrony środowiska znajdujemy w rozdziale XIX Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) pt. Środowisko.

Zgodnie z tymi postanowieniami celami, do osiągnięcia których ma zmierzać polityka WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, są:
  • zachowanie, ochrona i poprawa jakości tego środowiska,
  • ochrona zdrowia ludzi,
  • rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
  • wspieranie na forum międzynarodowym tych działań, które dotyczą rozwiązywania kwestii ochrony środowiska naturalnego na poziomie dużych regionów lub nawet całego świata.


Działalność Genomed Sp. z o.o. przyczynia się do ochrony zdrowia mieszkańców Polski. Poprzez dostęp do najnowocześniejszych metod diagnozowania chorób cywilizacyjnych wpływamy pozytywnie na poziom życia ludności.

Tworząc i aktualizując strategię rozwoju firmy zobowiązaliśmy się do nieustawania w staraniach zapewniających bezpieczeństwo naszym pracownikom i ich rodzinom oraz do likwidacji wszelkich barier wynikających ze stereotypów społecznych czy kulturowych. Firma prowadzi jasny system ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o rozwój talentów i umiejętności naszych pracowników. W dostępie do pracy nie stosujemy żadnych ograniczeń. Rekrutacje przeprowadzane są w systemie otwartym, kryterium wyboru pracowników są wyłącznie pożądane kompetencje, nie zaś płeć, wiek, rasa, czy wyznanie bądź światopogląd. Nie stosujemy też różnic w wynagradzaniu spowodowanych czynnikami innymi niż kategoria zaszeregowania stanowiska pracy. Co do zasady nie istnieją również bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w naszym przedsiębiorstwie.

Promujemy wymianę danych niezbędnych do realizacji naszych usług za pomocą ICT, eliminując konieczność ponoszenia kosztów transportu i zbędnego obciążania środowiska naturalnego jego ubocznymi efektami. Zapraszamy Państwa do włączenia się do ochrony środowiska naturalnego, poprzez oszczędzanie papieru, energii i paliw, wykorzystywanych do kontaktu z nami.