Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 2/2019 - rejestracja zmian statutu spó...
Current ReportsPrint
Raport EBI 2/2019 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 grudnia 2018 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 października 2018 r.

Przedmiotem zmiany były następujące postanowienia Statutu Spółki: § 8, § 9 ust. 3, § 15 ust. 4.

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz tekst jednolity Statutu przed dokonanymi zmianami stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki: 

Osoby reprezentujące  spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Andrzej Pałucha - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive