Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 8/2019 - podjęcie uchwały zarządu w s...
Current ReportsPrint
Raport EBI 8/2019 - Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy.    

Attention: open in a new window.


Zarząd Genomed S.A. ("Emitent")  informuje, że w dniu 27 maja 2019 r., podjął uchwałę w sprawie rekomendacji, dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

Zarząd Emitenta rekomenduje, aby zysk netto za 2018 r., w wysokości 1 479 245,62 zł, podzielić go w ten sposób, iż:
1) kwotę 1 321 301,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1,00 zł brutto na 1 akcję,
2) kwotę 157 944,62 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu  Akcjonariuszy, zatwierdzającemu wyniki Spółki

Podstawa prawna:
§ 4 ust.2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
  • Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive