Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 10/2021 - zmiany w składzie organów nad...
Current ReportsPrint
Raport EBI 10/2021 - Zmiany w składzie organów nadzorujących Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku, w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną 5-letnią kadencję następujące osoby:
1) Grzegorz Piotr Gromada,
2) Piotr Mariusz Skowron,
3) Tomasz Bykowski.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami §15 ust. 4 Statutu Spółki, na zasadzie uprawnień osobistych przyznanych określonym akcjonariuszom, do Rady Nadzorczej, zostali również powołani na kolejną 5-letnią kadencję:

1) Mieczysław Prószyński, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) Jakub Swadźba.


Aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki wygląda następująco:

1)    Mieczysław Prószyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)    Tomasz Bykowski, Członek Rady Nadzorczej

3)    Grzegorz Piotr Gromada, Członek Rady Nadzorczej

4)    Piotr Mariusz Skowron, Członek Rady Nadzorczej

5)    Jakub Swadźba, Członek Rady Nadzorczej


Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zawarte są w życiorysach członków Rady Nadzorczej, stanowiących załączniki do raportu.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.

Mieczysław Prószyński

Tomasz Bykowski

Grzegorz Piotr Gromada

Piotr Mariusz Skowron

Jakub Swadźba


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu


odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive