Banner
Banner

Relacje inwestorskie > Reports > Current reports > Raport ebi 11/2021 - rejestracja zmian statutu spó...
Current ReportsPrint
Raport EBI 11/2021 - Rejestracja zmian statutu spółki Genomed S.A.    

Attention: open in a new window.

Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 26 lipca 2021 r., zgodnie z którym do prowadzonego dla spółki rejestru przedsiębiorców wpisane zostały zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r.

Zmiany Statutu Spółki dotyczyły par. 9 ust. 3, który przed zmianą brzmiał:

„3. Akcje serii A1 o numerach od 0000001 do 0608000 i od 1158001 do 1182500 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

a po zmianie brzmi:

„3. Akcje serii A1 o numerach od 0000001 do 0608000 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Marek Zagulski - Członek Zarządu
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive