Language:
ESPI ReportsPrint
Raport ESPI 5/2021 - Wynik programu skupu akcji    

Attention: open in a new window.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 06/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku oraz raportów bieżących ESPI nr 2/2021 oraz nr 3/2021, Zarząd Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w ramach skupu akcji własnych Emitenta, w odpowiedzi na Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji, ogłoszonych w dniu 16 lutego 2021 roku, Emitent otrzymał ofertę sprzedaży akcji od 1 osoby.
Emitent nabył 15.000 akcji własnych za cenę w wysokości 30 złotych za każdą akcję, to jest w zamian za łączną cenę w wysokości 450.000 zł. Nabyte zostały akcje notowane na rynku NewConnect, przy czym nabycie nastąpiło na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Zarząd Emitenta informuję, że po dokonaniu powyższej transakcji Emitent posiada 15.000 akcji własnych, reprezentujących 1,14% proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,77% w liczbie głosów

Podstawa prawna
Art 17 ust.1 MAR - informacje poufne

Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu
Krzysztof Jerzyk - Prokurent