Language:
Projekty B+R1. Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych - płynnej biopsji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", Działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe.


Tytuł projektu: „Opracowanie metod nieinwazyjnej diagnostyki genetycznej i profilaktyki chorób nowotworowych - płynnej biopsji”
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-6209/16-00 zawarta w dniu 11.04.2017 r.
Nazwa beneficjenta: Genomed S.A.
Wartość projektu: 3.206.751,46 zł
Kwota dofinansowania: 2.071.253,46 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 31.12.2018

W wyniku realizacji projektu:

  • Opracowano panel diagnostyczny (w technologii NGS) dla pacjentów onkologicznych, oparty zarówno na wolnokrążącym, pozakomórkowym DNA (cfDNA), jak i na DNA pochodzącym z tkanki nowotworowej.
  • Potwierdzono możliwość wykorzystania biomarkera, jakim jest wolny nowotworowy DNA, do monitorowania przebiegu choroby nowotworowej.
  • Rozwinięto metodykę analizy potencjalnego ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych, na podstawie sekwencjonowania całogenomowego.
  • Powstała platforma internetowa, umożliwiająca zdalny kontakt eksperta, lekarza i pacjenta: www.plynnabiopsja.eu.


2. Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED
Tytuł projektu: Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki, aduwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej
Nazwa beneficjenta: Konsorcjum NeuStemGen.
Skład konsorcjum:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (wnioskodawca i lider)
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Genomed Spółka Akcyjna
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Fundacja Ewy Błaszczyk "AKOGO" Organizacja Pożytku Publicznego
Wartość projektu: 20,4 mln zł
Okres realizacji: wrzesień 2014 - styczeń 2019


Cel projektu: opracowanie oraz wdrożenie do rutynowej praktyki medycznej nowatorskich metod diagnostycznych w schorzeniach degeneracji siatkówki, w tym zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD). Opracowanie  innowacyjnych metod izolacji, ekspansji, modyfikacji, różnicowania i zwiększania potencjału regeneracyjnego szpikowych komórek macierzystych w praktyce klinicznej. W konsekwencji realizacja projektu doprowadzić ma do opracowania innowacyjnych metod leczniczych opartych na wykorzystaniu komórek macierzystych w neurologii i okulistyce.3. Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanejProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „INNOTECH” w ścieżce programowej IN-TECH
Tytuł projektu: Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej
Nazwa beneficjenta: konsorcjum POLGENOM, lider - Genomed Spółka Akcyjna. Pozostali konsorcjanci: Międzynarodowy Instytut Biologii Komórkowej i Molekularnej,  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN , 24godziny Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania: 4.648.937,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2013 – 29.02.2016

Opis projektu:

Celem projektu, który zakładał ścisłą współpracę Spółki z najlepszymi instytutami w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny w Polsce, był rozwój badań z zakresu medycyny spersonalizowanej oraz uzyskanie bazy genomowej polskiej subpopulacji kaukaskiej do celów komercyjnych. Cel ten został w całości osiągnięty – powstała przetestowana baza, oparta na pełnych genomach 126 zdrowych, długowiecznych (90+) Polaków, zawierająca bogaty zestaw danych klinicznych i biochemicznych. Baza została wdrożona do praktycznego wykorzystania w procesach diagnostycznych w działalności laboratoriów diagnostyki genetycznej oraz w działalności firm farmaceutycznych przy wprowadzaniu nowych leków, których działanie uzależnione jest od genotypu pacjenta. Uzyskany zbiór danych stanowi grupę kontrolną dla wszelkich populacyjnych badań genetycznych na różnych grupach pacjentów i będzie stanowił ogromne wsparcie w pracach naukowych i aplikacyjnych polskich oraz zagranicznych instytucji naukowych.4. Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanejInwestujemy w Waszą przyszłość – Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Tytuł projektu: Wykorzystanie diagnostyki genomowej w rozwoju medycyny spersonalizowanej
Nazwa beneficjenta: Genomed Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 4 274 555,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 69,80%
Okres realizacji: 01.07.2012 - 30.09.2015

Opis projektu:
Celem projektu było opracowanie innowacyjnych usług dla medycyny spersonalizowanej, opartych na technologii sekwencjonowania genomowego, zastosowanej do masowej analizy wybranych regionów genomu pacjentów, obejmujących m.in. geny odpowiedzialne za problemy nowotworowe i odpowiedź na leki. Godnym podkreślenia jest to, że opracowywany produkt będzie dostosowany do zasobów finansowych państwa polskiego i jego obywateli.
5. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowyInwestujemy w Waszą przyszłość – Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 6.5 - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, osi priorytetowej 2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji

Tytuł projektu: Wprowadzenie oferty innowacyjnych usług Genomed S.A. na rynek międzynarodowy
Nazwa beneficjenta: Genomed Spółka Akcyjna
Wartość projektu: 869 611,00 zł
Kwota dofinansowania: 530 850,00 zł
Okres realizacji: 11.04.2012 – 31.03.2015


Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie eksportu usług oferowanych przez Genomed, oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami. W ramach projektu Genomed uczestniczył w targach branżowych w Europie, Azji i Ameryce, międzynarodowych misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.


6. Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej


Nazwa beneficjenta: Genomed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 4 496 836,16 zł
Udział Unii Europejskiej: 58,23%
Okres realizacji: 20.10.2009 - 31.12.2013

Inwestujemy w Waszą przyszłość – Dotacje na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia