Language:
SpółkaDrukuj
Grzegorz Piotr Gromada    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A.

Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 23 czerwca 2021. 

Przedsiębiorca specjalizujący się w zarządzaniu spółkami na początkowym i wczesnym etapie rozwoju. W latach 2007-2013 współtwórca i zarządzający jednego z pierwszych w Polsce funduszy inwestujących w firmy biotech i medtech. Wcześniej, w latach 1998-2007, współtworzył i zarządzał Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. Pełnił rolę Polskiego Oficera Łącznikowego z Komisją Europejską d.s. udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Piątym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Wspólnoty Europejskiej. Był członkiem Advisory Group europejskiej sieci Innovation Relay Centres. Autor ekspertyz z zakresu wyceny transferu know-how dla Ministerstwa Gospodarki. Pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Uczestniczył w wyjazdach studyjnych i konferencjach jako prelegent dotyczących innowacji, inwestycji i transferu technologii m.in. w USA, Japonii, Francji, Belgi, Włoch, Niemiec, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Portugali i Hiszpani.

Pan Grzegorz Gromada nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta. Pan Grzegorz Gromada jest wspólnikiem lub członkiem organów zarządzających:

  1. SelSense sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, wspólnik
  2. Discovery Ventures sp. z o.o. – wiceprezes zarządu
  3. New Ventures sp. z o.o. – prezes zarządu, wspólnik
  4. Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. – członek rady nadzorczej
  5. Sinfoniette Ltd. – wspólnik
  6. Budmax 2010 Sp. z o.o. - wspólnik
  7. 4Med Centra Medyczne Sp. z o.o. w likwidacji – członek rady nadzorczej
  8. Med Casco Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Grzegorz Gromada nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Grzegorz Gromada pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego, za wyjątkiem 4Med Centra Medyczne Sp. z o.o., gdzie uchwała o likwidacji spółki została podjęta w dniu 27.11.2012r. jednak do dnia dzisiejszego spółka nie została wykreślona z KRS.

Pan Grzegorz Gromada nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Grzegorz Gromada nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według oświadczenia członka Rady Nadzorczej brak jest powiązań pomiędzy nim a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wg Ustawy o biegłych rewidentach art 129 ust. 3.