Language:
SpółkaDrukuj
dr hab. Marek Zagulski    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Zarządu Genomed S.A

Kadencja od 01.07.2023 do 01.07.2025

Od 2013 - Członek Zarządu Genomed S.A.
• 2000-2007 - Organizacja i zarządzanie komercyjnym serwisem Oligo.pl (usługi
• 2010-2013 - Prezes Zarządu Genomed Sp. z o.o., Genomed S.A.
• 2007-2009 - Genomed Sp. z o.o., dyrektor operacyjny, członek zarządu, współwłaściciel
                        sekwencjonowania i syntezy DNA)
• 1998-1999  - Staż podoktorski Luisiana State University Medical Center USA
• 1992-2007 - Organizacja i prowadzenie Laboratorium Sekwencjonowania DNA, Instytut
                        Biochemii i Biofizyki PAN

Kariera naukowa:

  • Habilitacja, 2008, "Genomika od drożdży do pantofelka- ewolucja przez duplikację" Instytut Biochemi i Biofizyki PAN
  • Doktorat, 1998, "The functional analysis of the yeast S.cerevisiae chromosome II open reading frames" Instytut Biochemi i Biofizyki PAN
  • Studia doktoranckie, 1993-1998, Uniwersytet Paris VI (stypendium rządu francuskiego)
  • Magister, 1990, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski

Publikacje:

Google Citations, h-index


Pan Marek Zagulski nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.

Pan Marek Zagulski  w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych oraz nie był wspólnikiem w innej spółce niż Genomed S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Zagulski  nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Zagulski  nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Zagulski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Marek Zagulski  nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Marek Zagulski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.