Language:
SpółkaDrukuj
dr Tomasz Bykowski    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A.
Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 23 czerwca 2021 roku.

1991-1996
- studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
1996-2002 - doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN
1998-2002- założyciel i Członek Zarządu agencji interaktywnej ONYX Sp. z o.o. obsługującej licznych polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych
2002-2004 - menedżer projektów w Centrum Promocji Informatyki, organizator prestiżowych konferencji z dziedziny IT
2004-2007 - staż podoktorski na University of Kentucky College of Medicine, Lexington, USA, udokumentowany licznymi publikacjami w renomowanych, recenzowanych czasopismach naukowych z dziedziny mikrobiologii i chorób infekcyjnych
2007-2010 - Prezes Zarządu Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o., prywatnej jednostki edukacyjnej zajmującej się kształceniem podyplomowym lekarzy, obecnie część grupy LUX-MED
Od 2010-2012 - dyrektor działu New Business Development wydawnictwa Elsevier Urban & Partner, polskiego oddziału największego wydawnictwa medycznego i naukowo-technicznego na świecie
Od 2013 pełni rolę Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w firmie Horus, oferującej rozwiązania informatyczne
do zarządzania oraz inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych dla dużych firm, pragnących usprawnić działania operacyjne i obsługę klientów.

Pan Tomasz Bykowski nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Bykowski nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Bykowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Tomasz Bykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Bykowski nie jest wpisany w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Według oświadczenia członka Rady Nadzorczej brak jest powiązań pomiędzy nim a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wg Ustawy o biegłych rewidentach art 129 ust. 3.