SpółkaDrukuj
Mieczysław Prószyński    

Uwaga, otwiera nowe okno.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Genomed S.A.
Powołany do Rady Nadzorczej w ramach wspólnej 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się 23 czerwca 2021.

Wydawca czasopism i książek, astrofizyk, alpinista, skoczek spadochronowy. Od jego nazwiska wzięły nazwę firmy Prószyński i S-ka oraz Prószyński Media.
Firma 24 Godziny sp. z o.o., której wspólnikiem i wiceprezesem jest Pan Mieczysław Prószyński uczestniczy w konsorcjum POLGENOM realizującego projekt : „"Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej". Liderem konsorcjum jest Genomed S.A.
Pan Mieczysław Prószyński nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza Genomed S.A. (oprócz wymienionej powyżej), która ma istotne znaczenie dla emitenta.
Pan Mieczysław Prószyński jest wspólnikiem oraz członkiem organów zarządzających:
  • Zakłady Graficzne w Pile sp. z o.o. – prezes zarządu, wspólnik
  • 24 Godziny sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, wspólnik
  • Prószyński Media sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, wspólnik
  • Dronlab sp. z o.o. - wiceprezes, wspólnik
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mieczysław Prószyński nie został skazany za przestępstwa
oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała
miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mieczysław Prószyński pełnił funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.
Pan Mieczysław Prószyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Genomed S.A.,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu
jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mieczysław Prószyński nie jest wpisany w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Według oświadczenia członka Rady Nadzorczej brak jest powiązań pomiędzy nim a akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wg Ustawy o biegłych rewidentach art 129 ust. 3.
odwiedź nas na facebooku
© Copyright by Genomed S.A. Wykonanie: Delta Interactive