Language:
Language:
Zarząd

Członek Zarządu Genomed S.A.

Kadencja od 01.07.2023 do 01.07.2025

W 2010 roku ukończyła analitykę medyczną na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł i uprawnienia diagnosty laboratoryjnego (nr prawa wykonywania zawodu 13335),                  a następnie studia podyplomowe z zakresu biologii molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych zdobyła w 2023 roku tytuł specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej.

W latach 2014 – 2017 pełniła funkcję kierownika Pracowni Biologii Molekularnej Medycznego Laboratorium Diagnostyka w Krakowie. Następnie pracując w dziale Marketingu i Informacji Naukowej, na stanowisku Specjalisty ds. rozwoju biologii molekularnej i genetyki, tworzyła strategie marketingowo-sprzedażowe oraz odpowiadała za rozwój i prezentację oferty badań genetycznych. Jednocześnie od 2016 roku jako ekspert ds. genetyki reprezentowała firmę Diagnostyka publikując autorskie teksty w prasie, mediach oraz na szkoleniach tematycznych min. dla lekarzy specjalistów oraz diagnostów laboratoryjnych. Obecnie odpowiada za zarządzanie obszarem diagnostyki genetycznej w grupie kapitałowej Diagnostyka.

Po przejęciu spółki Centra Genetyki Medycznej Genesis w Poznaniu przez Diagnostyka sp. z o.o. w 2018 roku została powołana na Pełnomocnika Zarządu ds. procesów laboratoryjnych, a od stycznia 2020 roku na Członka Zarządu spółki. Od 2019 roku, w spółce Diagnostyka pełni funkcję Dyrektora ds. strategii i rozwoju badań genetycznych. W czerwcu 2019 roku, po skorzystaniu z prawa akcjonariusza Diagnostyka S.A. do uprawnienia osobistego, została powołana na Członka Zarządu spółki Genomed S.A. W dniu 07.06.2023 została powołana na Wiceprezesa Spółki Oncogene Diagnostics.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Piotrowska-Mietelska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Piotrowska-Mietelska nie otrzymała sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

W okresie 5 lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Anna Piotrowska-Mietelska pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub organu zarządzającego.

Pani Anna Piotrowska-Mietelska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Genomed S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem udziału w:

- Diagnostyka S.A. jako Dyrektor ds. strategii i rozwoju badań genetycznych;

- Centra Genetyki Medycznej Genesis sp. z o.o. jako Członek Zarządu

- Oncogene Diagnostics Sp. z o.o. jako Członek Zarządu

Pani Anna Piotrowska–Mietelska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani

Pani Anna Piotrowska-Mietelska w okresie co najmniej ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółki prawa handlowego poza wymienionymi powyżej oraz AGMOLECULAR Sp. z o. o ( w likwidacji) jako współwłaściciel i Członek Zarządu oraz Neoinsight. Sp. z o.o. jako wspólnik i Członek Zarządu oraz AGMOLECULAR Sp. z o. o ( w likwidacji) jako współwłaściciel i Członek Zarządu.