Language:
Zarząd

Członek Zarządu Genomed S.A.

Kadencja od 01.07.2023 r.  do 01.07.2025 r.

W 1999 roku ukończyła biotechnologię (specjalność – inżynieria genetyczna) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów przez rok pracowała w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w laboratorium kultur tkankowych in vitro. W latach 2000 – 2010 była przedstawicielem handlowym, a później kierownikiem warszawskiego oddziału firmy MERANCO Sp. z o.o., zajmującej się sprzedażą sprzętu laboratoryjnego do technik biologii molekularnej, tworząc i organizując oddział od podstaw.

W latach 2002 – 2007 współpracowała z Pracownią Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, rozwijając sprzedaż usług.

Od 2008 roku pracuje jako Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Genomed S.A., jest współzałożycielką i współwłaścicielką spółki. W spółce zajmuje się działaniami operacyjnymi, zarządza działem sprzedaży i rozwija wachlarz usług skierowanych do świata nauki.

W 2020 roku ukończyła Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Pani Iwona Wach nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta. Pani Iwona Wach w okresie ostatnich trzech lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych oraz nie była wspólnikiem w innej spółce niż Genomed S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Iwona Wach nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pani Iwona Wach nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Iwona Wach pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pani Iwona Wach nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem udziału w:
- Usługi Marketingowe Iwona Wach jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na co uzyskała zgodę Rady Nadzorczej Genomed S.A..

Pani Iwona Wach nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.